Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

a

aankoopgroep

Een aankoopgroep bestaat uit een groot aantal gezinnen die samen energie aankopen tegen een voordelig tarief, waarover zij met een energieleverancier onderhandelen.

aansluitingspunt

Een aansluitings- of leveringspunt verwijst naar het aansluitingspunt op het distributie- of transmissienet van de installatie waarlangs de elektriciteit wordt geïnjecteerd of de fysieke plaats van het punt waar de aansluiting op het distributienet zich bevindt.

aansluitingsvergoeding

De aansluitingsvergoeding voor elektriciteit en gas is een kost die aan het Energiefonds van het Waalse Gewest wordt betaald. Dit fonds wordt gebruikt voor de financiering van de CWaPE (Waalse Energiecommissie), acties voor milieubescherming, de bevordering van hernieuwbare energie en sociale energiebegeleiding door de OCMW's. Deze vergoeding bestaat alleen in Wallonië.

aardgas

Aardgas is een fossiele brandstof die bestaat uit een mengsel van gasvormige koolwaterstoffen - voornamelijk methaan - die van nature voorkomen in bepaalde poreuze gesteenten.

aarding

De aarding dient om de elektrische stroom die uit een geleidend (metalen) element, een apparaat of een elektrische installatie zou ontsnappen, af te leiden naar de aarde. De massa van de aarde kan deze stroom immers doen wegvloeien. De aarding is dan ook een essentieel onderdeel van de beveiliging van de elektrische installatie, omdat ze bescherming biedt tegen risico's op elektrocutie.

aardlekschakelaar

De aardlekschakelaar reageert op verschillen in elektrische intensiteit tussen de fase en de nul geleider van een elektrische installatie (stroomlek): als hij dit soort verschillen detecteert, onderbreekt hij de stroom naar de hele installatie, waardoor ongevallen en brand worden voorkomen.

aardwarmtewisselaar

Een aardwarmtewisselaar wordt gebruikt om verse lucht te verwarmen of af te koelen voordat deze de woning binnenkomt via ondergrondse buizen. Deze natuurlijke warmtewisselaar wordt een Canadese put genoemd als hij wordt gebruikt om de woning te verwarmen, en een Provençaalse put als hij wordt gebruikt om de woning te koelen.

accumulatieboiler

Een accumulatieboiler – ook cumulus of boiler genoemd – is een tank die sanitair warm water produceert en opslaat en het vervolgens opnieuw verdeelt via de kranen in je woning. Dit betekent dat je op elk moment van de dag meteen warm water hebt.

ampère

De ampère is de meeteenheid voor elektrische stroomsterkte. We kunnen het ook hebben over stroomsnelheid, d.w.z. de snelheid en de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid door een materiaal stroomt. Ampère wordt voorgesteld met het symbool A.

atmosferische brander

Een atmosferische brander is een gasgestookte ketelbrander waarin het onder druk geleverde gas wordt gemengd met niet-gepulseerde lucht (bijvoorbeeld door een ventilator). De lucht wordt niet aangevoerd door een ventilator: dit is dus een heel geruisloze brander.

Atrias

Atrias is een platform voor de uitwisseling van energiegegevens tussen distributienetbeheerders, energieleveranciers en regionale regulatoren.
Atrias, dat een initiatief is van de vier grootste distributienetbeheerders van België (Fluvius, ORES, Sibelga en RESA) werd opgericht in 2011 en ondersteunt de ontwikkeling van de vrije Belgische energiemarkt op distributieniveau en speelt een sleutelrol bij het verstrekken van informatie.

attest BIM

Het BIM-statuut wordt je toegekend door je ziekenfonds. Daar moet je dus je aanvraag voor een certificering indienen. Vergeet niet dat je met het BIM-statuut (begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming) kan genieten van een betere terugbetaling van je ziektekosten, en dus minder moet betalen voor je doktersbezoeken, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, enz. Onrechtstreeks geeft het BIM-statuut je ook recht op het sociale energietarief, waardoor je voordelige tarieven op je elektriciteits- en gasfactuur geniet.

attest sociaal tarief

Het sociaal tarief voor energie wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. Het is echter mogelijk dat je een papieren attest nodig hebt om naar je energieleverancier te sturen om van dit sociale tarief te kunnen genieten. Met dat attest bewijs je dat jij of een lid van je gezin behoort tot een categorie van rechthebbenden op het sociaal tarief.
Naargelang de categorie waartoe je behoort, moet je het attest aanvragen bij een van de volgende bevoegde sociale instellingen:
- Het OCMW van je gemeente
- De FOD Sociale Zekerheid, Algemene directie Personen met een handicap
- Het Agentschap Zorg en Gezondheid (Zorgkas, alleen in Vlaanderen)
- De Federale Pensioendienst
- Iriscare
- AVIQ.
Surf voor meer informatie naar de website van de FOD Economie.

b

B2B

B2B is de afkorting van "Business to Business" en verwijst naar de commerciële relatie tussen bedrijven.

B2C

B2C is de afkorting van "Business to Consumer" en verwijst naar de commerciële relatie van een bedrijf met consumenten.

bankrekening

Een bankrekening is een rekening die door een bank op naam van een particulier of een bedrijf wordt geopend om er geld op te storten en verschillende financiële transacties mee uit te voeren, zoals het betalen van je energiefacturen bijvoorbeeld.

belasting

Een belasting is een heffing welke op grond van hun gezag, door de Staat, de provinciën of de gemeenten verricht wordt op de geldmiddelen van de zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke personen van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en van feitelijke verenigingen of gemeenschappen die op hun grondgebied bestaan of aldaar belangen bezitten, om ze voor de diensten van openbaar nut te gebruiken.

* Bron: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be

bemiddelingsprocedure

Een bemiddelingsprocedure kan worden uitgevoerd door de Ombudsdienst voor Energie, die bevoegd is voor de behandeling van alle geschillen tussen de eindafnemer en het elektriciteits- of aardgasbedrijf.
We willen erop wijzen dat, voordat de zaak aan de Ombudsdienst voor Energie wordt voorgelegd, er eerst schriftelijk stappen moeten worden ondernomen bij het energiebedrijf om tot een oplossing te komen.
Als het antwoord van het elektriciteits- of gasbedrijf niet bevredigend is, kan je schriftelijk of per fax contact op nemen met de Ombudsdienst voor Energie of een bezoek brengen aan het kantoor van de Ombudsdienst voor Energie. Klik hier voor meer informatie.

betalingsplan

Met een betalingsplan kan je de betaling van een factuur over meerdere maanden spreiden.

bewindvoerder over de goederen

De bewindvoerder over de goederen is een persoon die door een vrederechter wordt aangesteld om de nodige beslissingen te nemen ter bescherming van iemands goederen of van de persoon zelf, steeds in het belang van die persoon. De bewindvoerder over de goederen vertegenwoordigt de beschermde persoon.

BIC-code

De BIC-code (= Bank Identifier Code) is een internationale identificatiecode voor banken. Elke bank heeft zijn eigen BIC. Deze code wordt gebruikt bij bankverrichtingen zoals elektronische overschrijvingen en directe stortingen.

BIM

BIM is het Franse acroniem voor "begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming" (Bénéficiaire de l'Intervention Majorée). Personen met een BIM-statuut genieten van een betere terugbetaling van hun gezondheidskosten, en betalen dus minder voor doktersbezoeken, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, enz.
Onrechtstreeks geeft het BIM-statuut je ook recht op het sociale energietarief, waardoor je voordelige tarieven op je elektriciteits- en gasfactuur geniet.

biobrandstof

Biobrandstof is een brandstof (vloeibare, vaste of gasvormige brandstof) die een additief, aanvulling of vervanging vormt voor aardolieproducten, verkregen uit materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong, of gewonnen uit afval, voor de energieterugwinning in transport en verwarming.

biogas

Biogas is een gas dat ontstaat door vergisting van organisch materiaal. Het bestaat hoofdzakelijk uit methaan en koolstofdioxide en wordt gebruikt als brandstof voor de productie van warmte en elektriciteit, of als aardgas voor voertuigen of voor injectie in het distributienet.

biomassa

Biomassa is organisch materiaal van plantaardige, dierlijke, bacteriële of schimmelige oorsprong dat als energiebron kan worden gebruikt.

brander

De brander in je ketel is een elektromechanisch element dat warmte produceert door een (gasvormige, vloeibare of vaste) brandstof en een oxidator (gewoonlijk lucht) te mengen. Dit mengsel moet nauwkeurig worden afgesteld om te zorgen voor een optimale verbranding en dus een optimaal rendement.

Brugel

Brugel (= Brussel Gas Elektriciteit) is de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs.

brutoverbruik

Het brutoverbruik is wat het net je als energie levert, in tegenstelling tot injectie, wat overeenkomt met de energie die je zelf aan het net levert (bijvoorbeeld via fotovoltaïsche panelen).

buitenvoeler

Een buitenvoeler is een apparaat dat de verwarmingsinstallatie regelt volgens de wet van het water: de temperatuur van het water in de installatie wordt geregeld volgens de gegevens over de buitentemperatuur die door de buitenvoeler worden verzameld en doorgegeven.

butaan

Butaangas is een koolwaterstof (vloeibaar petroleumgas). Het wordt voornamelijk gebruikt als huishoudbrandstof (fornuis, boiler, bijverwarming...) opgeslagen in gasflessen.

c

callcenter

Een callcenter is een telefonisch callcenter met een aantal opgeleide agenten die klaar staan om vragen van klanten te beantwoorden. Klik hier voor specifieke nummers (producten, verhuizing, Club-kaart, enz.).

calorische onderwaarde (LHV)

De calorische onderwaarde (LHV) is de totale hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van een eenheid brandstof, ervan uitgaande dat de stoom niet wordt gecondenseerd en de warmte niet wordt teruggewonnen.

capaciteitstarief

Het capaciteitstarief treedt op 1 januari 2023 in werking voor consumenten in Vlaanderen. Met dit tarief dragen zij bij in de netwerkkosten (distributie en transport) naargelang de belasting. Zo zullen consumenten die hoge verbruikspieken veroorzaken door meerdere energieverslindende apparaten tegelijk te gebruiken, meer betalen dan degenen die hun verbruik beter spreiden. Het doel is gezinnen aan te moedigen om hun elektriciteitsgebruik te spreiden.

centrale verwarming

Met dit verwarmingssysteem kunnen de verschillende ruimtes in een woning worden verwarmd met een enkele warmtegenerator (de ketel). Dit is het systeem dat in onze woningen in België het meest wordt gebruikt.

chat

Een chat, een term uit het Engels, is een rechtstreeks online gesprek. Op alle pagina's van onze website kan je rechtstreeks een gesprek met een medewerker starten. Dit gaat snel en gemakkelijk.

circulatiepomp

In een cv-installatie moet de circulatiepomp het water van de ketel naar het verwarmingscircuit doen stromen, d.w.z. naar de radiatoren of de vloerverwarming, en omgekeerd.

CO (koolstofmonoxide)

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas dat ontstaat bij de onvolledige verbranding van koolstofverbindingen die voornamelijk worden gebruikt in verwarmingstoestellen, zoals kolen, hout, gas, enz. Het is niet detecteerbaar en bijzonder giftig voor mensen. Het gebruik van een koolmonoxidemelder wordt aanbevolen om soms fatale vergiftigingen in huis te voorkomen.

collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is een procedure die als doel heeft de financiële situatie van een privépersoon (niet van een bedrijf) te herstellen – met name door hem/haar in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen – en daarbij te waarborgen dat hij/zij en zijn/haar gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

compressor

Een compressor is een apparaat dat wordt gebruikt om gassen of dampen samen te persen, waardoor hun druk en dus hun energie wordt verhoogd.

condensaten

Condensaten zijn waterstromen die ontstaan door de condensatie van stoom.

condensatie

Condensatie is het natuurkundige verschijnsel waarbij een materie overgaat van een gasvormige naar een vloeibare of vaste toestand. Dit is bijvoorbeeld het geval met waterdamp wanneer deze in aanraking komt met een koud oppervlak, zoals een venster.

condensatieketel

Een condensatieketel (op gas of stookolie) condenseert de waterdamp die vrijkomt bij de verbranding van gas of olie en wint deze terug om het water in het circuit van de centrale verwarming te verwarmen.

consumentenakkoord

Bij de liberalisering van de energiemarkt werd door de regering een akkoord opgesteld met als titel "De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt". Het doel ervan is consumenten te beschermen tegen mogelijke misbruiken of misleidende informatie bij hun contacten met leveranciers.
Dit akkoord werd ondertekend door energieleveranciers, vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en regulerende instanties, en ook door minister Freya Van Den Bossche, die destijds verantwoordelijk was voor consumentenbescherming.
Het werd in 2004 gesloten en is sindsdien herhaaldelijk gewijzigd, steeds met als doel de consument de best mogelijke bescherming te bieden.

contract

Voor de levering van elektriciteit en/of gas biedt TotalEnergies je verschillende soorten contracten, zo gepersonaliseerd mogelijk, met een zo nauwkeurig mogelijk berekend tarief en digitale tools om je dagelijks te ondersteunen. Klik hier om een offerte te ontvangen.

contractjaar

Een contractjaar is de periode van 12 opeenvolgende maanden die begint te lopen op de datum waarop het contract ingaat.

convectie

Convectie is het transport van warmte via een vloeistof door een reeks interne bewegingen. Een concreet voorbeeld is de verticale beweging van lucht, naar boven en naar beneden, die je kan zien bij een radiator: de warmere, lichtere lucht stijgt, terwijl de koudere lucht daalt, waardoor een luchtcirculatie ontstaat die de ruimte verwarmt.

COP

Voor warmtepompen wordt de prestatiecoëfficiënt (COP) toegepast: deze geeft het rendement van de pomp aan (de geproduceerde warmte) in verhouding tot de verbruikte energie.

creditnota

Een creditnota is een boekhoudkundig document waarin een schuldeiser zich ertoe verbindt een bepaald bedrag aan zijn schuldenaar terug te betalen of afstand doet van een deel van zijn schuldvordering. TotalEnergies kan je daarom een creditnota sturen als het totaalbedrag van je maandelijkse voorschotten (de bedragen die je al hebt betaald) hoger is dan het bedrag dat op je jaarlijkse regularisatiefactuur staat vermeld. Het is als het ware een "factuur in je voordeel".

CREG

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federale organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. De taak van de CREG is ervoor te zorgen dat de belangen van de consumenten worden gerespecteerd, maar ook dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en aansluit bij het algemene energiebeleid. Daarnaast adviseert ze ook de overheden.

CWaPE

De CWaPE, de Waalse Energiecommissie, is de Waalse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt. Haar taak bestaat erin de overheden te adviseren maar ook toezicht en controle uit te oefenen op marktpraktijken.

d

dagtarief

Als je een tweevoudige meter hebt die een onderscheid maakt tussen je elektriciteitsverbruik overdag, 's nachts en in het weekend, betaal je een ander bedrag voor deze twee soorten verbruik. Het dagtarief (ook wel ‘piektarief’ genoemd), dat hoger is dan het nachttarief, geldt op werkdagen, meestal van 7 tot 22 uur.

daluren (HC)

Voor het elektriciteitsverbruik lopen de daluren (tweevoudige meter) van 22 tot 7 uur op weekdagen van vrijdag 22 tot maandag 7 uur in het weekend.

debiet van de meter

Het debiet van een meter is de hoeveelheid (bv. gas) die per tijdseenheid (bv. per uur) via deze meter passeert.

deurwaarder

Als, ondanks onze herinneringsbrieven, een of meerdere facturen onbetaald blijven, wordt het dossier doorgegeven aan en beheerd door een incassobureau dat een deurwaarder inschakelt om onze schuld te innen.

dimensionering

Het dimensioneren van een installatie betekent het bepalen van het optimale vermogen voor de behoeften, en dus van de apparatuur die daarvoor nodig is.
Voorbeelden:
- fotovoltaïsche installatie: het aantal panelen, het vermogen van de omvormer, enz.;
- centrale verwarming: het type en het vermogen van de ketel, het aantal radiatoren, enz.;
- warmtepomp: het vermogen.

distributienetbeheerder (DNB)

De taak van de beheerder van het energiedistributienet (DNB) is het onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van het energiedistributienet. Hij voorziet producenten en leveranciers van alle apparatuur (kabels, leidingen) die nodig is om elektriciteit en gas tot bij de eindgebruiker te brengen.

domiciliëring

Een domiciliëring is een machtiging die de klant aan zijn bank geeft om namens hem verschuldigde bedragen (bijvoorbeeld aan zijn energieleverancier) te betalen door zijn rekening te debiteren.
Met een domiciliëring hoef jij je geen zorgen te maken dat je facturen tijdig betaald zijn: je bank zorgt ervoor.

domotica

Onder domotica wordt verstaan een geheel van op afstand bediende installaties, technieken en apparatuur om het comfort, de veiligheid en de communicatie in een woning automatisch te beheren.

droge weerstand

In een elektrische radiator met droge inertie komt de elektrische weerstand in aanraking met een vaste verwarmingskern (metalen of vuurvast opslagmateriaal) om deze te verwarmen.
Bij een inertieradiator met vloeistof is de verwarmingskern een warmteoverdrachtsvloeistof waarin de weerstand rechtstreeks is ondergedompeld.

duurzame ontwikkeling

Volgens de definitie van de VN is 'duurzame ontwikkeling een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'.

e

EAN

De EAN-code (European Article Numbering) is het unieke identificatienummer van je gas- of elektriciteitsmeter. Deze code is uniek voor elk leveringspunt van gas of elektriciteit, bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414.

EAN-code

De EAN-code (European Article Numbering) is het unieke identificatienummer van je gas- of elektriciteitsmeter. Deze code is uniek voor elk leveringspunt van gas of elektriciteit, bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414.

ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk, ook wel de milieuvoetafdruk genoemd, is een schatting van het aardoppervlak dat nodig is om de mensheid te onderhouden. Deze meet dus de druk die de mens op de planeet uitoefent.

einde van het contract

Een contract beëindigen betekent het contract opzeggen, verbreken. Bij TotalEnergies kan je je energiecontract op elk moment beëindigen, zonder verbrekingskosten.

elektriciteit

Elektriciteit - een van de vormen van energie - is het geheel van verschijnselen veroorzaakt door een elektrische lading. Ze wordt aangevoerd door de distributienetbeheerder, geleverd door de leverancier en door de klant gebruikt om zijn verschillende elektrische apparaten te doen werken.

elektrisch verdeelbord

Het elektrische paneel, of elektrisch verdeelbord, is een kast die de aansluitingen groepeert van de elektrische circuits die de verschillende ruimten in het gebouw van stroom voorzien. Het bord krijgt elektriciteit van de meter en herverdeelt deze over elke elektrische kring.
Het is voorzien van beveiligingsinrichtingen (aardlekschakelaar, verdeelschakelaars, enz.) en beheermodules voor de installatie zoals teleruptoren, dag-/nachtschakelaars, programmaklokken, enz.

elektrische auto

Een elektrische auto is een voertuig dat wordt aangedreven door een of meer elektromotoren, gevoed door een accumulatorbatterij.

elektrische geleider

Een elektrische geleider is een materiaal dat elektrische stroom geleidt, zoals koper, ijzer, grafiet, water, enz.

elektrische generator

Een elektrische generator is een apparaat waarmee je elektriciteit uit mechanische energie kan opwekken.

elektrische inertieradiator

Een elektrische inertieradiator verwarmt door straling en verspreidt een constante en homogene warmte in de ruimte, waardoor plotselinge temperatuurschommelingen worden vermeden. Hij wordt "inert" genoemd omdat hij na uitschakeling warmte blijft verspreiden.

elektrische spanning

Elektrische spanning, die wordt uitgedrukt in volt, staat voor de stroom van een elektrisch veld langs een stroomkring. Ze wordt gebruikt om de maximumstroom van een apparaat of toestel te meten.

elektrische straler

Een elektrische warmtestraler is een onderdeel van het verwarmingssysteem dat door elektriciteit wordt aangedreven en waarmee warmte in de ruimte kan worden verspreid: elektrische radiatoren en convectoren zijn elektrische warmtestralers.

elektrische vloerverwarming (EVV)

Elektrische vloerverwarming (EVV) is een vloerverwarmingssysteem dat bestaat uit een elektrische verwarmingskabel die onder het gehele vloeroppervlak van de ruimte loopt, in een zwevende dekvloer die over een thermische isolatie is gegoten.

elektrisering

Elektrisering is een elektrische stroomdoorgang door het (menselijk) lichaam met min of meer ernstige verwondingen tot gevolg. Niet te verwarren met elektrocutie, dat verwijst naar elektrisering met de dood tot gevolg.

elektrolyse

Elektrolyse is een chemisch ontledingsproces dat door een elektrische stroom wordt veroorzaakt.

Elia

Elia is een van de beheerders van het elektriciteitsdistributienet in België. Het vormt de schakel tussen energieproductie en -gebruik. Het is dus een energiedrager.

energiebijdrage

De energiebijdrage of federale bijdrage was een toeslag die tot 31/12/2021 werd geheven op de verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Sinds 01/01/2022 is deze bijdrage vervangen door een bijzondere accijns op elektriciteit en een bijzondere accijns op aardgas.

energiemanager

Een energiemanager is een apparaat waarmee je het elektriciteitsverbruik kan optimaliseren door rekening te houden met verschillende parameters (leefgewoonten, tijdvensters voor verwarming en warmwaterproductie, enz.) en de gekozen tariefopties.

energiemix

De energiemix verwijst naar de combinatie van verschillende energiebronnen waaruit onze elektriciteit wordt opgewekt. In België bestaat deze voornamelijk uit kernenergie, daarna uit gas, vervolgens uit zonne-energie en ten slotte uit wind (onshore en offshore).

energieneutraal gebouw

Een energieneutraal gebouw is een gebouw met een isolatieniveau ("K-niveau") van minder dan 15, dat ook de nodige energie voor zijn eigen verbruik produceert via zonnepanelen, een warmtepomp, enz.

energieovernamedocument (EOD)

Het energieovernamedocument (EOD) is een formulier dat moet worden ingevuld wanneer iemand de levering van gas en/of elektriciteit op zijn naam overneemt, in geval van een verhuis, verkoop, scheiding of overlijden. De oude en nieuwe bewoners vullen hun contactgegevens en de meterstand(en) in, ondertekenen het document en sturen het naar hun energieleverancier.

energievergelijker

Verschillende websites tonen de aanbiedingen van verschillende energieleveranciers op de markt. Hierdoor kan je de gas- en elektriciteitsprijzen van verschillende energieleveranciers in België vergelijken zonder dat je elke website hoeft te bezoeken.

energieverlies

Energieverlies van een gebouw is het energieverlies (nodig om het te koelen of te verwarmen) dat te wijten is aan een gebrek aan isolatie en/of een overmatige luchtcirculatie.

energiezuinig gebouw

Een energiezuinig gebouw is, zoals de naam al zegt, een gebouw waarvan het energieverbruik lager is dan dat van een standaardgebouw dankzij een goede isolatie. In België wordt een gebouw als "energiezuinig" beschouwd wanneer het isolatieniveau (het "K"-niveau) minder dan 30 bedraagt.

enkelvoudige meter

De enkelvoudige meter is een elektriciteitsmeter waarvoor het tarief altijd hetzelfde is, of je nu overdag of 's nachts elektriciteit gebruikt.

EPB (energieprestatie van gebouwen)

Het EPB-certificaat (energieprestatie van gebouwen) is als het ware een energie-identiteitskaart van een gebouw. Het wordt afgeleverd na evaluatie van de energieprestaties volgens een vastgestelde berekeningsmethode. Met dit certificaat kunnen verschillende gebouwen met elkaar worden vergeleken qua theoretisch energieverbruik.

EV

EV staat voor "Electric Vehicle", of "elektrisch voertuig" in het Nederlands. Dit type voertuig wordt aangedreven door een of meerdere elektromotoren, gevoed door een accumulatorbatterij.

exclusieve nachtmeter

De exclusieve nachtmeter wordt gebruikt om het nachtelijk verbruik van je elektrische accumulatieverwarming of boiler te berekenen. Hij is altijd gekoppeld aan een (enkelvoudige of tweevoudige) hoofdmeter.

expansieventiel

Het expansieventiel bevindt zich tussen de compressor en de verdamper van een warmtepomp en is een mechanisme dat dient om de druk van het koelmiddel dat uit de compressor komt te verminderen. Op die manier is de doorstroming van de vloeistof optimaal wanneer deze wordt toegelaten tot de verdamper en kan de pomp goed werken.

f

FEBEG

FEBEG (Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven) vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas, evenals de laboratoria in de elektriciteits- en gassector.

federaal beschermde klant

Het statuut van een federaal beschermde klant is bedoeld om mensen te ondersteunen die moeite hebben om hun elektriciteits- en/of gasfactuur te betalen. Er zijn 4 categorieën federaal beschermde klanten:
- personen die een uitkering krijgen van het OCMW
- personen die een uitkering krijgen van de Algemene Directie Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
- personen die een uitkering krijgen van de Federale Pensioendienst
- personen die in sociale woningen wonen die met aardgas worden verwarmd via een gemeenschappelijke ketel.
- De federale regering heeft besloten om tijdelijk het statuut van federaal beschermde klant toe te kennen aan personen die de verhoogde tegemoetkoming (BIM) krijgen.

federale bijdrage

De federale bijdrage of energiebijdrage was een toeslag die tot 31/12/2021 werd geheven op de verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Sinds 01/01/2022 is deze bijdrage vervangen door een bijzondere accijns op elektriciteit en een bijzondere accijns op aardgas.

Fluvius

Fluvius is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in Vlaanderen.

Fluxys

Fluxys is de onafhankelijke beheerder van het vervoersnet voor aardgas onder hoge druk, de opslaginfrastructuur voor aardgas en de LNG-terminal in Zeebrugge.

fossiele brandstof

Een fossiele brandstof is een brandstof met een hoge concentratie koolstof, zoals steenkool, olie en aardgas. Deze brandstoffen worden "fossiele brandstoffen" genoemd omdat zij afkomstig zijn van de omzetting van organisch materiaal dat gedurende verscheidene miljoenen jaren in de grond begraven zat.

fotovoltaïsch paneel

Een fotovoltaïsch paneel is een apparaat dat bestaat uit fotovoltaïsche cellen die zonnestraling omzetten in elektrische energie.

fotovoltaïsche cel

Een fotovoltaïsche cel is een elektronisch component dat licht (van de zon) opvangt en omzet in elektriciteit door middel van het "fotovoltaïsch" effect, een natuurkundig verschijnsel dat specifiek is voor dit type halfgeleidermateriaal.

fotovoltaïsche elektriciteit

Deze elektriciteit wordt opgewekt door panelen die de energie van het zonlicht opvangen en omzetten in elektrische stroom.

g

gecombineerd zonnesysteem (SSC)

Het gecombineerd zonnesysteem (SSC) is een systeem voor warmwaterproductie dat gebruik maakt van zonne-energie die via een zonne-installatie wordt opgevangen. In tegenstelling tot de zonneboiler wordt het warm water hier zowel voor het sanitair warm water als voor de centrale verwarming gebruikt.

gecontroleerde mechanische ventilatie

Gecontroleerde mechanische ventilatie (CMV) is een mechanisch apparaat dat zorgt voor de permanente verversing van de binnenlucht van een gebouw door toevoer van schone en frisse buitenlucht.

geleiding

Geleiding is de overdracht van warmte of elektriciteit van het ene punt naar het andere in een lichaam door een verschil in temperatuur of elektrisch potentiaal.

geleidingsvermogen

Het geleidingsvermogen van een materiaal verwijst naar het vermogen ervan om elektrische stroom vrij te geleiden.

gelijkstroom (DC)

Gelijkstroom (DC) is een elektrische stroom die continu met dezelfde intensiteit in een richting stroomt.

gemiddelde totale rendement

Het gemiddelde totale rendement van een verwarmingsinstallatie of zonnepaneel is de verhouding tussen de verbruikte/ontvangen energie en de opgewekte energie gedurende een bepaalde periode.

gemotoriseerd ventiel voor vloerverwarming

In een vloerverwarmingssysteem wordt een gemotoriseerd ventiel gebruikt om een kring van het buizennetwerk onder de vloer te voeden of te isoleren en zo de temperatuur te regelen via de circulatie en het debiet van het water.

geothermische warmtepomp

Een geothermische warmtepomp (WP) onttrekt warmte aan de grond en geeft die af aan het verwarmings- of ventilatiesysteem van een gebouw.

gereguleerd tarief

De gereguleerde tarieven zijn de taksen, bijdragen en vergoedingen die TotalEnergies je aanrekent, maar die zij volledig doorstort aan de betrokken entiteiten (distributienetbeheerder, federale bijdrage, aansluitingsvergoeding, bijdrage energiefonds).

geschatte meterstand

De meterstand wordt geschat door je distributienetbeheerder (DNB) indien hij geen toegang heeft gehad tot je meters en/of je hem je meterstanden niet hebt doorgegeven. Deze schatting is gebaseerd op de historiek van je energieverbruik. Voor gas wordt ook rekening gehouden met de temperatuurschommelingen.

gezinssamenstelling

De gezinssamenstelling is een administratief document dat de samenstelling van het gezin van een persoon aantoont. Dit attest vermeldt alle personen die op hetzelfde adres en in hetzelfde gezin wonen, en ook eventuele familiebanden met de referentiepersoon van het gezin. TotalEnergies heeft het recht om naar de gezinssamenstelling van de klant te vragen voor de uitvoering van het contract of voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen als leverancier.

groenestroomcertificaat

Groenestroomcertificaten zijn een financiële steun voor de eigenaars van een fotovoltaïsche installatie. Ze werden in het leven geroepen door het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de productie van groene energie te ondersteunen. Elke groenestroomproducent krijgt één certificaat per opgewekt megawattuur, of 1.000 kWh, zonder CO2-uitstoot. Dit systeem bestaat niet meer voor nieuwe fotovoltaïsche installaties.

groepsaankoop

Het principe van een groepsaankoop is het samenbrengen van een groot aantal gezinnen om samen energie te kopen tegen een voordelig tarief, waarover zij met een energieleverancier onderhandelen. Er bestaan trouwens andere groepsaankopen voor andere sectoren.

h

Herinneringskosten

De herinneringskosten zijn administratieve kosten die TotalEnergies in rekening brengt voor het versturen van een herinneringsbrief wegens laattijdige betaling van een factuur of niet-naleving van een afbetalingsplan.

Hernieuwbare energie (RE)

Hernieuwbare energie (of RE) is energie die wordt opgewekt uit bronnen die zich op natuurlijke wijze voortdurend vernieuwen, in een hoger tempo dan hun verbruik.

hoge temperatuur-warmtepomp (HT)

Bij een hoge temperatuur-warmtepomp (WP) schommelt de temperatuur van de warmteoverdrachtsvloeistof die in het retoursysteem circuleert tussen 55°C en 65°C. Dit systeem wordt vaak gebruikt om de woning te verwarmen en warm water te produceren.

Hoogspanning

Hoogspanning is een elektrische spanning van meer dan 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

Houtpellets

Houtpellets zijn een verwarmingsbrandstof in de vorm van kleine cilinders (15 tot 25 mm lang) met een diameter van een paar millimeter (maximaal 8 mm). Zij worden gemaakt door het samenpersen van resten, spaanders en zaagsel van hard- of zachthout uit de houtindustrie.

houtspaanders

Houtspaanders zijn een verwarmingsbrandstof in de vorm van snippers (kleine stukjes hout van 2 tot 5 cm lang), die verkregen worden door het vermalen of versnipperen van takken of afvalhout.

Hydro-accumulatie

Via hydro-accumulatie kan het buffervat de overtollige energie, die door een houtgestookte ketel opgewekt is en tijdelijk niet nodig is voor het verwarmingscircuit, optimaal absorberen en deze warmte vervolgens afgeven aan het gebouw wanneer de ketel wordt uitgeschakeld.

Hydro-elektriciteit

Hydro-elektriciteit of hydro-elektrische energie is een hernieuwbare energiebron die hydraulische energie gebruikt om elektriciteit op te wekken: het zet de kinetische energie van de waterstroom om in mechanische energie door middel van een turbine en vervolgens in elektrische energie door middel van een dynamo.

Hygrostaat

Een hygrostaat is een elektromechanisch of elektronisch apparaat dat een luchtbevochtiger (of luchtontvochtiger) instelt volgens de gewenste vochtigheidsgraad.

i

IBAN

IBAN is de afkorting voor "International Bank Account Number", het internationaal systeem voor het nummeren van bankrekeningen. Je IBAN-nummer is dus het nummer van je bankrekening.

individuele zonneboiler (CESI)

Een individuele zonneboiler (CESI) is een toestel dat wordt gebruikt om sanitair water in een woning te verwarmen. Het bestaat uit een zonnepaneel dat zonnestraling omzet in energie om water te verwarmen, en een boiler om het op te slaan.

ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een laatste schriftelijke herinnering aan de ontvanger om zijn verplichting (bijvoorbeeld de betaling van een factuur) binnen een bepaalde termijn na te komen.

injectie

Elektriciteit injecteren betekent dat je de overtollige elektriciteit die je zelf opwekt - bijvoorbeeld met een fotovoltaïsche installatie - en die je niet verbruikt, op het net plaatst dat gewoonlijk wordt gebruikt voor de distributie ervan.

inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die wordt toegekend aan 65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken.

isobutaan

Isobutaan is een koolwaterstofgas dat wordt gebruikt als drijfgas (spuitbussen), als oplosmiddel (schoonmaakproducten) of als koelmiddel in bijvoorbeeld koelkasten en diepvriezers.

j

joule-effect

Het Joule-effect verwijst naar de warmte die vrijkomt wanneer een elektrische stroom doorheen een geleidend materiaal met een weerstand gaat, zoals een koperen kabel.

k

kamerthermostaat

Een kamerthermostaat is een (eventueel draadloos) apparaat waarmee je de ketel regelt om de gewenste temperatuur te bereiken en te handhaven in de ruimte waarin de thermostaat is geïnstalleerd.

katalyse

In de chemie verwijst katalyse naar de versnelling of vertraging van een chemische reactie onder invloed van een stof (een katalysator) die zelf geen transformatie ondergaat. In een "katalytische oven" - ook "zelfreinigende oven" genoemd - fungeren de ovenwanden als katalysator: ze zijn bedekt met een poreus email dat vet absorbeert zodra de temperatuur hoog genoeg is. De reiniging gebeurt automatisch tijdens het bakken, zonder de wanden zelf aan te tasten.

kernenergie

Kernenergie is de vorm van energie die vrijkomt door atoomkernen te splijten in een kernreactor. Deze energie wordt onder meer gebruikt om elektriciteit op te wekken in zogenaamde kerncentrales via de warmte die vrijkomt bij de splitsing van uraniumatomen.

klant

In het kader van haar algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op residentiële klanten, bedoelt TotalEnergies met "klant" elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden door TotalEnergies geleverde elektriciteit of aardgas verbruikt en/of elektriciteit injecteert.
In het kader van haar algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op professionele klanten, bedoelt TotalEnergies met "klant" elke natuurlijke of rechtspersoon die in de bijzondere voorwaarden wordt genoemd en die met TotalEnergies een contract heeft gesloten voor de levering van aardgas en/of elektriciteit en/of de injectie van elektriciteit voor professionele doeleinden.