Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van TotalEnergies Power & Gas Belgium N.V. (hierna genoemd «TotalEnergies») toepasbaar op alle contracten voor de levering van groene elektriciteit en/of aardgas en/of de teruglevering van elektriciteit voor residentiële klanten vanaf januari 2022.

Artikel 1 - Definities en toepassingsgebied

1.1 Definities

In de Algemene voorwaarden of in de Overeenkomst dient te worden verstaan onder:
1. Leveringsadres: het adres van het leverings- en het aansluitingspunt.
2. Leverings- of Aansluitingspunt: het (de) aansluitingspunt(en) op het distributie-of transmissienet van de Installatie waarlangs de elektriciteit wordt geïnjecteerd of de fysieke plaats van het punt waar de aansluiting op het distributienet zich bevindt zoals omschreven in het Technisch reglement en de Leveringsovereenkomst voor de afname van elektriciteit en aardgas, geïdentificeerd aan de hand van een uniek EAN-nummer.
3. Afsluiting van een overeenkomst bij een andere leverancier: schrapping van TotalEnergies als leverancier van aardgas en/of elektriciteit voor een bepaald leveringspunt in het toegangsregister en/of het aansluitingspunt voor het overkopen van elektriciteit.
4. Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden.
5. TotalEnergies: TotalEnergies Power & Gas Belgium nv ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0859.655.570 en heeft haar maatschappelijke zetel te rue Saint-Laurent 54, 4000 Luik.
6. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt uit doeleinden buiten het kader van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een vrij beroep (in overeenstemming met de definitie van ‘consument’ in het Wetboek van economisch recht).
7. Klant: elke natuurlijke persoon die elektriciteit of aardgas afneemt van TotalEnergies en/of elektriciteit injecteert, voor niet-professionele doeleinden.
8. Residentiële consument of Residentiële klant: elke fysieke persoon die elektriciteit en/of aardgas verbruikt voor niet-professionele doeleinden, om te voorzien in zijn behoeften of die van de personen die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd en/of elektriciteit injecteert.
9. Overeenkomst: de volledige overeenkomst tussen TotalEnergies en een Klant. Deze bestaat uit de Overeenkomst voor de levering van aardgas en/of elektriciteit (leveringscontract) en indien van toepassing de Injectie van elektriciteit (terugleveringscontract) ondertekend door de Klant. In geval van Verkoop op afstand bevat dit de ondertekende bevestiging van het afsluiten van de Overeenkomst verzonden door TotalEnergies aan de Klant, alsook de huidige Algemene voorwaarden, eventuele bijzondere voorwaarden, eventuele bijlagen, en de Tariefkaart, geldend op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst, deze zijn eveneens beschikbaar op de website Totalenergies alsook de eventuele bijzondere voorwaarden en bepalingen voor aanbiedingen en promoties, die kunnen worden geraadpleegd op de website van TotalEnergies (http://totalenergies.be/). Voor wat betreft het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de bijlage openbare dienstverplichtingen energie maakt ook deel uit van de Overeenkomst.
10. Verkoop of afstand: elke verkoop die resulteert in een overeenkomst afgesloten tussen TotalEnergies en een Klant, binnen het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, buiten de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de Klant, waarbij uitsluitend één of meerdere communicatietechnieken op afstand worden aangewend tot en met het moment waarop de Overeenkomst is afgesloten.
11. Buiten de onderneming gesloten overeenkomst: een overeenkomst (i) gesloten op het Leveringsadres van de Klant of op salons, beurzen en tentoonstellingen, of (ii) waarvoor een aanbod werd gedaan onder dezelfde omstandigheden, of (iii) onmiddellijk gesloten nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de gebruikelijke activiteitenlocatie van TotalEnergies is, of (iv) gesloten tijdens een excursie die door TotalEnergies is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de consument.
12. Installatie: het geheel van leidingen, kabels en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren dat al dan niet is aangesloten op het Leveringsadres voor het verbruik van energie, te rekenen vanaf de Meetinrichting of een daarmee door de Netbeheerder en de Klant gelijk te stellen plaats van afname en voor het injecteren van elektriciteit.
13. Levering: de levering op het net van de met de Klant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of aardgas door TotalEnergies, met uitsluiting van het transport en de distributie die onder de verantwoordelijkheid van de Netbeheerders vallen.
14. Injectie: de inbreng, op het distributienet, van elektriciteit die van de Klant afkomstig is. De injectie is aanvullend aan het leveringscontract.
15. Installatie voor de productie van elektriciteit: Installatie bestaande uit een decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA.
16. Meetinrichtingen: het geheel van toestellen bestemd voor de meting van de hoeveelheid elektriciteit of aardgas die wordt afgenomen op het Leveringspunt of de elektriciteit die wordt geïnjecteerd via het aansluitingspunt, met onder meer de meters, meetapparaten en telecommunicatietoestellen.
17. Netbeheerder: de beheerder(s) van het distributie- en/of transportnet voor elektriciteit en aardgas.
18. Dag: kalenderdag.
19. Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
20. Persoonsgegevens: alle persoonsgegevens in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).
21. Tariefkaart: het geheel van tariefvoorwaarden die van toepassing zijn op de Levering aan de Klant en de Injectie door de Klant. De begrippen die niet zijn gedefinieerd in deze Overeenkomst hebben de betekenis die werd vastgelegd in de toepasselijke reglementering.

1.2 Toepassingsgebied van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de Leverings- en Aansluitingspunten op Belgisch grondgebied, voor de levering van elektriciteit en aardgas en/of het injecteren van elektriciteit, en/of aanverwante producten of diensten aan Consumenten.

Artikel 2 – Afsluiting en uitvoering van de Overeenkomst

2.1 De toepassing van deze Algemene voorwaarden is een doorslaggevende bepaling voor de instemming van TotalEnergies. Door te ondertekenen, accepteert de Klant het geheel van de Overeenkomst en dus ook het geheel van de Algemene voorwaarden eventuele Bijzondere voorwaarden en de Tariefkaart, erkent hij er perfect kennis van te hebben genomen en af te zien van de toepassing van enig ander contradictoir bericht, akkoord of document.
2.2 De Overeenkomst wordt gesloten op de dag dat TotalEnergies een bevestiging van de Overeenkomst verstuurt aan de Klant.
2.3 In geval van een Verkoop op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de onderneming hebben zowel de Consument als TotalEnergies het recht om hier binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de sluiting van de Overeenkomst afstand van te doen, onverminderd de openbare dienstverplichtingen waartoe TotalEnergies gehouden is. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant TotalEnergies op de hoogte te brengen van zijn beslissing, en dit bij voorkeur via het specifieke herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van TotalEnergies. Hij kan zijn beslissing niettemin ook op een andere manier kenbaar maken, op voorwaarde dat hieruit ondubbelzinnig blijkt dat hij heeft besloten om de Overeenkomst te herroepen.
2.4 Niettegenstaande artikel 2.2 en zonder afbreuk te doen aan de geldende reglementering, wordt de Overeenkomst afgesloten onder twee ontbindende voorwaarden, met name:
I) dat TotalEnergies de noodzakelijke technische schikkingen kan treffen voor de verandering van gas- of elektriciteitsleverancier en/of voor de Injectie van Elektriciteit;
II) dat de Overeenkomst door TotalEnergies wordt aanvaard na verificatie van alle hieronder opgesomde nuttige elementen:
- Het bestaan van een openstaand onbetaald saldo bij TotalEnergies voor het Leveringspunt.
- De correcte en volledige overdracht van alle gegevens die nodig zijn voor de levering, zoals de gegevens van de Klant en de EAN-code van het Leveringspunt, en desgevallend de nodige gegevens voor de Injectie van elektriciteit door de Klant alsook de verstrekking door de Klant van alle documenten die nodig zijn voor de opstelling van de Overeenkomst, zoals een kopie van de identiteitskaart of informatie over de gezinssamenstelling bij twijfel over het adres of het verwachte volume van de levering.
- Wanneer er ernstige redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Klant en/of de Klant niet aantoont dat hij zijn legitieme schulden bij de vorige energieleveranciers heeft betaald (met bijvoorbeeld een bewijs van tijdige betaling voor de laatste drie facturen bij zijn vorige leverancier), heeft TotalEnergies het recht om de Klant te vragen een bankwaarborg voor te leggen of een storting uit te voeren ten belope van een bedrag gelijk aan drie (3) keer het geschatte maandverbruik (het bedrag van de maandelijkse voorschotten) aan TotalEnergies binnen een termijn van dertig (30) dagen na het verzoek. De waarborg kan door de Klant teruggevraagd worden mits voldaan werd aan de voorwaarden bepaald in artikel 9.
- TotalEnergies heeft ook het recht om een overeenkomst niet te aanvaarden als de Tariefkaart niet van toepassing is voor de betrokken Klant en/of het gebied waar het Leveringsadres zich bevindt en/of de periode waarbinnen de Klant de levering wenst door TotalEnergies en/of de Injectie van elektriciteit aan TotalEnergies .
- TotalEnergies heeft ook het recht om het Terugleveringscontract niet te aanvaarden indien het maximaal ACvermogen van 10 kVA is overschreden van de Installatie voor de productie van elektriciteit. In dat geval zal een specifiek terugleveringscontract dienen afgesloten te worden met TotalEnergies.
- Indien na raadpleging van het toegangsregister blijkt dat een verandering van leverancier niet onmiddellijk mogelijk is omdat er een andere bewerking hangende is in verband met het Leveringspunt en/of Aansluitingspunt, heeft TotalEnergies het recht om de sluiting van de Overeenkomst met een Residentiële klant op te schorten, tot de hangende bewerking is voltooid en de verandering van leverancier mogelijk is.
Indien het leveringspunt van de Klant zich in het Waalse Gewest bevindt en u verwikkelt bent in een procedure zoals beschreven in afdeling 3 van Hoofdstuk IV van het Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteits- en gasmarkt bij een andere leverancier, is de Overeenkomst afgesloten bij TotalEnergies van rechtswege nietig.
In ieder geval zal TotalEnergies zijn beslissing meedelen aan de Klant of een eventueel verzoek om aanvullende inlichtingen versturen binnen de dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek van de Klant.

Artikel 3 - Duur en einde van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst wordt gesloten voor een duurtijd van één, twee of drie jaar of voor onbepaalde duur en loopt vanaf de eerste dag van de levering. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overeenkomsten gesloten voor een vaste periode van drie jaar.
3.2 De levering start wanneer TotalEnergies in het toegangsregister van de Netbeheerder is geregistreerd als leverancier voor de in de Overeenkomst bepaalde Leveringsgspunten. Voor Klanten die elektriciteit injecteren op het net ingevolge een wettelijke bepaling of op initiatief van de Klant zelf zal dit terugleveringscontract automatisch geactiveerd worden op het moment dat het leveringscontract in werking treedt of op het moment dat de geproduceerde elektriciteit door de Klant wordt geïnjecteerd tenzij de Klant meedeelt aan TotalEnergies dat hij de geproduceerde elektriciteit aanbiedt aan een derde. De Klant dient dit schriftelijk te communiceren aan TotalEnergies via de post of per e-mail aan [email protected] of via het call center via het nummer 04/340.64.64.In het geval van een Verkoop op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de onderneming, kan de levering pas beginnen na het verstrijken van de herroepingstermijn zoals bedoeld in artikel 2.3, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de Klant op een duurzame drager.
In het geval van verandering van leverancier, kan het begin van de Levering en de Injectie van elektriciteit door de Klant nooit eerder vallen dan:
- hetzij dertig (30) dagen na de laatste dag van de kalendermaand waarin de volledig ingevulde leveringsaanvraag werd ontvangen, indien de aanvraag werd ontvangen tussen de 1e en de 15e dag van deze maand;
- hetzij zestig (60) dagen na de laatste dag van de kalendermaand waarin de volledig ingevulde leveringsaanvraag werd ontvangen, indien de aanvraag werd ontvangen tussen de 16e en de laatste dag van deze maand.
De levering van energie kan sowieso maar aanvangen op voorwaarde dat:
- TotalEnergies in het toegangsregister van de Netbeheerder is geregistreerd als leverancier voor het Leveringspunt;
- de aansluiting al is aangesloten op het distributienet en niet buiten dienst is gesteld;
- in het geval van een nieuwe aansluiting of een afgesloten aansluiting, de opening van de meters werd uitgevoerd door de Netbeheerder.
3.3 Op het einde van deze periode wordt de Overeenkomst voor opeenvolgende looptijden van één (1) jaar stilzwijgend verlengd volgens de procedure bepaald in artikel 5.5 van deze Algemene voorwaarden, tenzij de Klant afziet van een verlenging door een opzegging overeenkomstig artikel 3.4.
3.4 Onverminderd artikel 3.1. kan de Klant de Overeenkomst steeds opzeggen met een voorafgaande opzeggingstermijn van één (1) maand. In geval van een leverancierswissel volstaat het bericht van de Netbeheerder als opzegging. In geval van een beëindiging zonder bericht van de Netbeheerder kan de Klant de Overeenkomst enkel beëindigen per aangetekend schrijven aan TotalEnergies. De opzegging van de Overeenkomst voor de levering van gas en/of elektriciteit (leveringscontract) heeft automatisch tot gevolg dat de Injectie van elektriciteit (terugleveringscontract) wordt opgezegd.
Indien een Klant, na zijn wens om de Overeenkomst op te zeggen bekend te hebben gemaakt, elektriciteit en/of aardgas blijft verbruiken zonder dat een overeenkomst bij een andere leverancier is afgesloten, wordt de levering voortgezet onder dezelfde contractuele voorwaarden als vóór het bericht van de Klant alsook voor de Injectie van elektriciteit.
3.5 Indien aan deze Overeenkomst een einde komt zonder dat TotalEnergies vooraf een bericht van de Netbeheerder of de Klant heeft ontvangen over de voorgenomen leverancierswissel en de Overeenkomst dus voortijdig wordt verbroken, heeft TotalEnergies het recht om het Leveringspunt af te sluiten op kosten van de Klant, en eventuele andere geleden schade op hem te verhalen.
3.6 Onverminderd artikel 3.1 kan TotalEnergies een Overeenkomst van onbepaalde duur op elk moment opzeggen, met een voorafgaande opzeggingstermijn van twee (2) maanden.
3.7 Indien de Klant wordt overgedragen aan de Netbeheerder als Beschermde klant in de gewestelijke betekenis, wordt de huidige Overeenkomst automatisch opgezegd zonder opzeggingskosten of -vergoeding.

Artikel 4 - Machtiging

De Klant machtigt TotalEnergies om alle handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst te stellen of te laten stellen met het oog op de verandering van leverancier, de nettoegang, de Levering en het opvragen van alle gegevens, inclusief historische verbruiksgegevens, bij de Netbeheerders. TotalEnergies zal het recht hebben om de gezinssamenstelling van de Klant of enige andere informatie op te vragen die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst of voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen als leverancier. Indien deze bewerkingen ertoe leiden dat er kosten worden gefactureerd aan TotalEnergies, zullen deze zonder vermeerdering worden doorgerekend aan de Klant volgens de factureringsmodaliteiten in artikel 7.5 tot 7.12.

Artikel 5 - Prijs

5.1 De Klant is de energieprijs voor de afname van zijn energie verschuldigd die TotalEnergies heeft vastgesteld op basis van de Tariefkaart, die van toepassing is op het ogenblik van de afsluiting van de Overeenkomst.
5.2 De terugleververgoeding (injectievergoeding) voor de Injectie van de elektriciteit is vermeld in de tariefkaart die deel uitmaakt van de Overeenkomst op het moment dat de Klant zijn Leveringscontract heeft afgesloten met uitzondering van Klanten die een leveringscontract hebben afgesloten vóór 01/01/2021. Voor deze Klanten die een leveringscontract hebben afgesloten vóór 01/01/2021 zal de terugleververgoeding worden in aanmerking genomen die werd meegedeeld aan de Klant als bijlage bij zijn voorschotfactuur en consulteerbaar is op de website totalenergies.be.
De terugleververgoeding (injectievergoeding) is niet van toepassing op elektriciteit die geproduceerd wordt door productie-installaties die reeds genieten van de regeling, vermeld in de artikelen 4.1.30/1 en 15.3.5/12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht overeenkomstig de artikelen 4.1.30/1, tweede en derde lid, en 15.3.5/12, vierde lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
5.3 De volgende kosten worden direct aan de Klant doorgerekend:
- heffingen, taksen, retributies, toeslagen, belastingen, vergoedingen en andere eventuele kosten die door de bevoegde regelgevende overheid of instantie worden opgelegd;
- de kosten voor het transport, de distributie en de huur van de meters, de kosten voor de aansluiting of sluiting van het Leverings- en/of aansluitingspunt, eventuele bijkomende netwerkdiensten, het reactief vermogen en het piekvermogen opgelegd door de Netbeheerder;
- de kosten die verband houden met de wettelijke verplichting om groenestroomcertificaten, groenewarmtecertificaten, warmtekrachtcertificaten en/of soortgelijke certificaten te genereren in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de wettelijke verplichtingen inzake milieu.
Deze kosten kunnen met terugwerkende kracht worden aangerekend, indien dit eveneens van toepassing is voor TotalEnergies.
5.4 TotalEnergies zal op transparante wijze de prestaties factureren die de Netbeheerder uitvoert voor de Klant en rechtstreeks aan TotalEnergies factureert op haar vraag, op vraag van de Klant, of op vraag van TotalEnergies na een fout of nalatigheid van de Klant. In dat geval behoudt TotalEnergies zich het recht voor om bovenop deze kosten administratieve kosten aan te rekenen.
5.5 TotalEnergies kan de Tariefkaart wijzigen mits inachtneming van de bepalingen van art. 14.1. In dat geval zal de Klant het recht hebben om de Overeenkomst op te zeggen onder de voorwaarden bepaald in art. 14.2.
5.6 Twee (2) maanden voor het verstrijken van de Overeenkomst deelt TotalEnergies de Klant schriftelijk een voorstel mee voor nieuwe prijzen en voorwaarden. Dit voorstel is van toepassing bij de vernieuwing van de Overeenkomst, op voorwaarde dat de Klant het voorstel uitdrukkelijk heeft aanvaard. Bij gebrek aan een dergelijke uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant, zal TotalEnergies de prijzen en voorwaarden van haar goedkoopste gelijkwaardige product op de vervaldatum van de Overeenkomst toepassen. In dat geval brengt TotalEnergies de Klant op de hoogte van de nieuwe prijzen en voorwaarden na het verstrijken van de Overeenkomst.

Artikel 6 - Verplichtingen van de Partijen

6.1 De Klant zal door geen enkele handeling of nalatigheid beletten dat de geleverde hoeveelheid energie juist kan worden vastgesteld, dan wel een situatie creëren waardoor het normaal functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd.
6.2 De Klant is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting van zijn Installatie op het net op het moment van de Levering door TotalEnergies, zoals voorzien door het Technisch reglement. De Klant doet het nodige opdat al zijn Installaties in goede staat zouden zijn en zouden beantwoorden aan alle technische en wettelijke eisen.
6.3 De Klant zal TotalEnergies op de hoogte brengen van elke wijziging van zijn Persoonsgegevens, ongeacht de aard.
6.4 Het is de taak van de Klant om TotalEnergies in voorkomend geval in te lichten over zijn statuut van Beschermde klant of zijn recht op de toepassing van het sociaal tarief, en hiervoor alle vereiste stavingstukken over te maken binnen de wettelijk voorziene termijnen en modaliteiten. Vanaf het moment dat het sociaal tarief wordt toegepast zal de Klant genieten van dit specifieke tarief en zullen de bijzondere voorwaarden gelinkt aan dit tarief op hem toepasselijk zijn.
6.5 De Klant verbindt zich tot de tijdige en volledige betaling van zijn voorschotten, afrekeningen en slotfactu(u)r(en).
6.6 TotalEnergies verbindt zich tot de levering van energie aan de Klant en koopt elektriciteit van de Klant in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst en de toepasselijke regionale en federale regelgeving.
6.7 TotalEnergies verbindt zich ertoe de jaarlijks door de Klant geproduceerde hoeveelheid elektriciteit automatisch af te nemen, voor zover de Klant een leveringscontract heeft afgesloten bij TotalEnergies voor zijn elektriciteit en/ of aardgas en onder de voorwaarden en modaliteiten die in deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
6.8 De Klant die zijn geïnjecteerde elektriciteit wenst te laten kopen door een derde dient dit bij de ondertekening van zijn leveringscontract aan te geven op de Overeenkomst of gedurende de looptijd van de Overeenkomst TotalEnergies hiervan in kennis te stellen overeenkomstig artikel 3.2. van deze Algemene voorwaarden. Behalve als dit uitdrukkelijk wordt gevraagd door de Klant brengt de opzegging van het terugleveringscontract niet automatisch de opzegging van de Overeenkomst voor de levering van aardgas en/of elektriciteit (leveringscontract) mee.
6.9 De Klant moet een Aansluitingscontract afsluiten met de Netbeheerder en ervoor zorgen dat de Installatie aan de daarvoor geldende normen voldoet en geschikt is om Energie af te nemen of elektriciteit te injecteren op het net.
6.10 Ingeval van een tijdelijke of definitieve buitendienststelling van de Installatie voor de productie van elektriciteit dient de Klant TotalEnergies hiervan binnen de maand schriftelijk op de hoogte te brengen.
6.11 De Klant gebruikt de Installatie als een goed huisvader.
6.12 De Klant dient TotalEnergies onverwijld in kennis te stellen indien zijn Installatie voor de productie van elektriciteit een AC-vermogen heeft dat hoger is dan 10 kVA en dit 3 maanden voor de ingebruikname.
In dat geval zal er ook een specifiek injectiecontract met TotalEnergies dienen afgesloten te worden.
6.13 De Klant informeert TotalEnergies onmiddellijk over elk element waarvan hij kennis heeft en dat de uitvoering van de Overeenkomst zou kunnen verhinderen, veranderen of bemoeilijken. Het nalaten van deze verplichting kan leiden tot de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen.

Artikel 7 - Facturatie, betaling en opzegging

7.1 Voor de bepaling van de hoeveelheid geleverde energie en geïnjecteerde elektriciteit door de Klant baseert TotalEnergies zich op de meetgegevens en verbruiksprofielen aangeleverd door de Netbeheerder op basis van gegevens zoals opgenomen of geschat door de Netbeheerder, of verbruiksgegevens aangeleverd door de Klant en gevalideerd door de Netbeheerder.
7.2 De Klant is voorschotten verschuldigd op de door hem afgenomen elektriciteit en/of aardgas. TotalEnergies bepaalt het bedrag van deze voorschotten op basis van het verbruiksprofiel van de Klant zoals vastgesteld door de Netbeheerder, en brengt de Klant op de hoogte van deze voorschotten voor de effectieve facturering en bij elke verandering. De Klant kan TotalEnergies vragen om het bedrag van de voorschotten te herzien. TotalEnergies zal een dergelijke vraag gemotiveerd beantwoorden binnen een termijn van maximaal tien (10) werkdagen. Indien de gevraagde aanpassing onredelijk is, heeft TotalEnergies het recht om deze te weigeren, met een motivering voor de weigering. TotalEnergies is niet verantwoordelijk voor de waargenomen verschillen tussen het werkelijke verbruik van de Klant en het geschatte verbruik dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de voorschotten.
De terugleververgoeding die zal worden toegekend aan de Klant door TotalEnergies voor de Injectie van elektriciteit zal verminderd worden van het totaal bedrag (inclusief BTW) van de voorschotten die worden aangerekend.
7.3 De betaling van de voorschotten en de afrekeningen gebeurt, naar keuze van de Klant, hetzij door overschrijving, hetzij door domiciliëring. Indien voor betaling door middel van domiciliëring wordt gekozen, heeft de Klant op elk ogenblik de mogelijkheid om de betaling van zijn afrekeningsfactuur uit te sluiten via een eenvoudig voorafgaand en schriftelijk verzoek aan TotalEnergies.
7.4 De factuur die de Klant van TotalEnergies ontvangt, moet binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst worden betaald. Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de facturen en de creditnota’s geacht drie (3) dagen na hun verzendingsdatum te zijn ontvangen. Indien de Klant ervoor gekozen heeft om zijn rekeningen te betalen via domiciliëring, zal er eveneens een termijn van vijftien (15) dagen worden gerespecteerd vooraleer de domiciliëringsopdracht wordt uitgevoerd.
7.5 De facturen worden geacht te zijn aanvaard bij gebrek aan protest binnen de vijftien (15) dagen na hun ontvangst. Bij wijze van uitzondering zal elke Klant een foutieve factuur kunnen betwisten gedurende twaalf (12) maanden vanaf de ontvangstdatum van de factuur. Bij een redelijkerwijs gefundeerde betwisting van een factuur heeft elke Klant het recht om de betaling van het betwiste gedeelte van die factuur op te schorten, totdat de behandeling van de klacht is afgerond. In geval van een effectieve foutieve facturatie in het nadeel van de Klant, zullen er op de terug te betalen som ook wettelijke interesten worden aangerekend vanaf de dag van betaling van het foutief gefactureerde bedrag.
7.6 Indien in het geval van een laattijdige betaling van een factuur of de niet-naleving van een betalingsplan een ingebrekestelling werd verstuurd naar de Klant dan heeft dit tot gevolg dat alle andere facturen met betrekking tot dezelfde energievoorziening, ook al werd daarvoor een betalingstermijn verleend of een betalingsplan opgesteld, of ook nog niet vervallen facturen worden onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien op om het even welk ogenblik een of meerdere facturen vervallen zijn, zal elke betaling die vervolgens wordt verricht door de Klant, worden toegerekend aan de oudste vervallen factuur factuur die nog openstaat. Voor wat betreft andere producten en diensten dan energie, kan het contract worden beëindigd bij gebreke aan betaling binnen de termijn aangegeven in de ingebrekestelling.
7.7 Onverminderd de wettelijke bepalingen kan TotalEnergies administratieve kosten en/of intresten aanrekenen voor het verzenden van bijkomende facturen, duplicata, herinneringen of ingebrekestellingen, voor de opmaak van een betalingsplan als gevolg van een laattijdige betaling of wanneer het voorleggen van een domiciliëring door de bank wordt geweigerd.
De kosten bedragen 7,50 EUR voor het verzenden van herinneringsbrief en 15,00 EUR voor een ingebrekestelling. Bij laattijdige betaling van het totaal of een deel van de factuur, of indien het voorleggen van een domiciliëring wordt geweigerd door de financiële instelling, is de Klant ertoe gehouden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering, verwijlinteresten te betalen vanaf de opeisbaarheid van de factuur, op elk onbetaald bedrag, tot op de datum van de volledige betaling. Indien de Klant een Residentiële klant is, past TotalEnergies hiervoor de wettelijke intrestvoet toe.
Behoudens andersluidende regionale bepalingen inzake schadevergoeding, is de Klant gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% op ieder onbetaald bedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met een minimum van 15,00 EUR en onverminderd het recht van TotalEnergies om een vergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade.
7.8 Indien de Klant zijn achterstallige facturen niet betaalt, kan TotalEnergies de levering stopzetten mits naleving van de toepasselijke wettelijke procedures. Behoudens andersluidende regionale bepalingen inzake schadevergoeding, is TotalEnergies niet aansprakelijk voor om het even welke schade die voortvloeit uit de stopzetting van de Levering.
7.9 De bepalingen van dit artikel 7 zijn van toepassing op alle facturen van TotalEnergies, voor de Levering van producten of diensten door TotalEnergies of de Netbeheerder.
7.10 Indien de afrekening of de slotfactuur een bedrag vertoont in het voordeel van de Klant, betaalt TotalEnergies dit bedrag terug binnen een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de creditnota, op voorwaarde dat TotalEnergies met zekerheid het rekeningnummer kent waarop het bedrag moet worden gestort. Bij gebrek aan andere instructies van de Klant, zal TotalEnergies het saldo terugstorten op het rekeningnummer dat de Klant gewoonlijk heeft gebruikt om zijn facturen te betalen. TotalEnergies behoudt zich bovendien het recht voor om eventuele tegoeden te compenseren met andere uitstaande vorderingen/facturen tegenover de Klant, uit hoofde van andere Overeenkomsten met TotalEnergies voor dezelfde energievoorziening.
7.11 Indien de Klant recht zou hebben op een vergoeding van TotalEnergies na een laattijdige terugbetaling, heeft de Klant recht op de interesten berekend op de verschuldigde bedragen volgens het wettelijke tarief, te rekenen vanaf de dag na de vervaldatum van de creditnota.
7.12 In geval van een factureringsfout die aan TotalEnergies kan worden toegeschreven, kan een rechtzetting van de facturatie plaatsvinden binnen een periode van maximaal twaalf (12) maanden na de betalingsdatum van de foutieve factuur, tenzij de rechtzetting te wijten is aan een derde partij. In dat geval is de rechtzettingstermijn van toepassing zoals bepaald in de regelgeving.

Artikel 8 - Overmacht en schorsing van de Levering

8.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen onder deze Overeenkomst, behalve de verplichting tot betaling van een geldsom, geschorst gedurende de periode van de overmacht. Onder overmacht verstaan wij elke al dan niet onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van onze wil die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van onze Overeenkomst, zoals de uitval van het net, problemen in het transport of de distributie, het niet kunnen verkrijgen van (voldoende) elektriciteit of aardgas. Deze opsomming is niet limitatief.
8.2 Indien de Overeenkomst gedurende meer dan drie (3) maanden niet kan worden uitgevoerd door overmacht, hebben beide Partijen het recht om de Leveringsovereenkomst per aangetekende brief te beëindigen, zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

Artikel 9 - Waarborg

Zowel voor de aanvang als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is TotalEnergies gerechtigd, voor zover toegelaten door en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, om de storting van een waarborg of een bankwaarborg te vragen ten belope van drie (3) keer het geschatte maandverbruik (bedrag van de maandelijkse rekeningen) of, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten belope van twee (2) keer het geschatte maandverbruik, indien de solvabiliteit van de Klant in vraag gesteld kan worden op basis van objectieve criteria. Deze ‘objectieve criteria’ kunnen, zonder hiertoe beperkt te zijn, de volgende omstandigheden omvatten:
- uw contract werd beëindigd met uw vorige energieleverancier omdat u uw facturen niet tijdig betaalde.
- het niet-naleven door de Klant van de betalingstermijnen voorzien in deze Overeenkomst of een Betalingsplan.
Indien uw Leveringspunt zich in het Waals gewest bevindt, kunnen wij u geen waarborg vragen tijdens de uitvoering van het Contract.
Bij gebrek aan de storting van een waarborg of bankwaarborg binnen een termijn van dertig (30) dagen na het verzoek daartoe, kan TotalEnergies de Overeenkomst weigeren dan wel ontbinden, mits inachtneming van de wettelijke regels.
In alle gevallen kan de Klant de waarborg terugvragen van zodra hij gedurende één jaar al zijn facturen stipt heeft betaald zonder betalingsherinnering en hij bij TotalEnergies geen openstaande schuld meer heeft.

Artikel 10 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Persoonsgegevens van de Klant worden verzameld en verwerkt door TotalEnergies in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat geraadpleegd kan worden via de link: https://totalenergies.be/nl/persoonlijke-gegevens-en-cookies.

Artikel 11 - Verantwoordelijkheid

11.1 De Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van de energievoorziening en de kwaliteit van de aangeleverde energie, conform de bepalingen van de wetgeving en de geldende technische reglementering. TotalEnergies is hiervoor dus niet verantwoordelijk. In geval van een onderbreking van de distributie of het transport van elektriciteit en/of aardgas, heeft TotalEnergies het recht om de levering via de betrokken transportof distributienetten te beperken of te onderbreken, zonder ook maar de minste schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant. De Klant kan zich rechtstreeks richten tot zijn Netbeheerder in geval van schade als gevolg van een onderbreking, een beperking of een onregelmatigheid in de energietoevoer.
11.2 Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, is de verantwoordelijkheid van TotalEnergies en de Klant beperkt tot (i) materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit een zware of intentionele fout of de niet-uitvoering van iedere hoofdprestatie in deze Overeenkomst en (ii) de dood of lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een handeling of een verzuim. De vergoeding voor directe materiële schade is per schadegeval en per jaar beperkt tot een bedrag gelijk aan twaalf (12) keer het bedrag vastgesteld als maandelijks voorschot, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan het effectief gefactureerde bedrag gedurende de 12 voorafgaande maanden. TotalEnergies en de Klant zijn niet verantwoordelijk ten opzichte van elkaar voor indirecte of gevolgschade, productieverlies, winstderving of inkomstenverlies.
11.3 Elke vraag om schadevergoeding en intresten moet tussen de Partijen onderling schriftelijk worden meegedeeld binnen de dertig (30) werkdagen, te rekenen vanaf het optreden van de schade of de datum waarop de schade redelijkerwijze geconstateerd kon worden. Laattijdige aanvragen voor schadevergoeding en interesten worden niet vergoed.
11.4 Indien de verantwoordelijkheid van TotalEnergies werd ingeroepen voor verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is deze verantwoordelijkheid uitgesloten indien TotalEnergies kan bewijzen dat dit gebrek niet te ontdekken was.
11.5 Dit artikel is van rechtswege van toepassing, behoudens andersluidende regionale wettelijke bepalingen inzake schadevergoeding. (Voor klanten in Wallonië, zie http://www.indemnisations-energie.be.

Artikel 12 - Overdraagbaarheid

12.1 TotalEnergies heeft het recht om de Overeenkomst over te dragen aan een andere persoon, voor zover deze voldoet aan de wettelijke bepalingen betreffende de levering van elektriciteit of aardgas en over de nodige vergunningen beschikt, en voor zover de in deze Overeenkomst vastgelegde voorwaarden gehandhaafd blijven voor de duurtijd van de Overeenkomst.

12.2 De Klant kan de Overeenkomst alleen aan een derde overdragen bij verhuizing, en mits aan de voorwaarden van artikel 13.1 is voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit de overdracht zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 13 - Verhuis

13.1 Voor elke vraag in verband met zijn verhuis, kan de Klant zich richten tot de klantendienst, waarvan de gegevens worden vermeld op de facturen. Bij verhuis moet de Klant: (1) het energieovernamedocument (hierna EOD genoemd) invullen en bijhouden; (2) TotalEnergies op de hoogte brengen van zijn nieuwe adres en (3) ten laatste binnen de dertig (30) dagen na de effectieve verhuizing de laatste meteropnames voor ‘elektriciteit’ en/ of ‘aardgas’ meedelen.
Het EOD wordt enkel door de Klant ondertekend indien er geen nieuwe bewoner op het adres intrekt, en door de Klant en de nieuwe bewoner gezamenlijk indien er wel een nieuwe bewoner intrekt. In geval van verhuring zal de eigenaar het EOD mede ondertekenen bij gebrek aan een nieuwe huurder. In geval van betwisting van de referentie-index op het moment van de verhuis, behoudt TotalEnergies zich het recht voor om het volledig ingevulde en ondertekende EOD ter inzage te vragen. Indien het EOD niet ter inzage wordt voorgelegd, zijn de door de Netbeheerder gevalideerde meterstanden van toepassing. Het EOD is beschikbaar op de site totalenergies.be.
13.2 Na de verhuis zal deze Overeenkomst verder uitgevoerd worden voor het nieuwe Leveringspunt op het nieuwe adres van de Klant, tenzij hij verhuist naar het buitenland, een ander gewest of een woning waar de Klant geen eigen meter heeft, of indien hij gaat wonen bij een andere Consument die reeds een leveringsovereenkomst gesloten heeft. In deze gevallen zal de Overeenkomst voortijdig kunnen worden beëindigd, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. Na de verhuis zal ook automatisch het Injectiecontract mee overgaan tenzij de Klant meedeelt dat dit niet wordt verdergezet bij TotalEnergies zoals bepaald in artikel 3.2. van deze Algemene voorwaarden of wanneer de Klant niet langer beschikt over een Installatie voor de productie van elektriciteit.
Indien de Klant TotalEnergies niet tijdig op de hoogte stelt van de verhuizing, blijft hij gehouden tot zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, en in het bijzonder tot de betaling van alle elektriciteit of aardgas die op het bestaande Leveringspunt door wie ook wordt afgenomen, tot de dag volgend op de dag van zijn mededeling van verhuizing aan TotalEnergies of de dag volgend op de sluiting van de meter, in toepassing van artikel 13.3.
13.3 Indien de Klant zijn verplichtingen uiteengezet in artikel 13.1 van deze voorwaarden niet nakomt, geeft de Klant TotalEnergies hierbij een onherroepelijk mandaat om de sluiting van de meter aan te vragen bij de Netbeheerder, in naleving van de geldende wettelijke bepalingen. De Klant zal instaan voor alle kosten van de sluiting die gefactureerd kunnen worden aan TotalEnergies, en TotalEnergies draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die hieruit volgt.

Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden

14.1 Deze Algemene voorwaarden en de Tariefkaart die hierbij van toepassing zijn, kunnen slechts gewijzigd worden:
- Indien de wijzigingen nadelig zijn voor de Klant: (i) aan het einde van de lopende leveringsperiode, indien de Klant een overeenkomst voor bepaalde duur heeft afgesloten. In dat geval deelt TotalEnergies de gewijzigde voorwaarden minstens twee (2) maanden vóór het einde van de lopende periode mee aan de Klant en kunnen deze wijzingen pas in voege treden bij de vernieuwing of verlenging van de lopende overeenkomst; (ii) twee (2) maanden na de mededeling van de gewijzigde voorwaarden aan de Klant indien deze een overeenkomst voor onbepaalde duur heeft afgesloten;
- Indien de wijzigingen niet nadelig zijn voor de Klant: twee (2) maanden na een mededeling aan de Klant, ongeacht de aard van de afgesloten overeenkomst.
In afwijking van het bovenstaande, zijn de wijzigingen direct van toepassing indien ze rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de beslissing van een overheid.
Deze mededeling kan geschieden door alle gebruikelijke communicatiemiddelen tussen TotalEnergies en de Klant, bijvoorbeeld door een vermelding op de factuur.
14.2 De Klant die het niet eens is met de meegedeelde gewijzigde Algemene voorwaarden kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen per aangetekend schrijven binnen één (1) maand na de mededeling van de gewijzigde Algemene voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder kosten.
Deze beëindiging zal effectief zijn de dag na ontvangst van de aangetekende opzeggingsbrief. Tot die tijd blijven de oude voorwaarden van toepassing. De Klant zal niet genieten van dit recht op opzegging wanneer de wijzigingen in zijn voordeel zijn, of hem niet minder rechten toekennen of hem niet meer verplichtingen opleggen.

Artikel 15 - Overige bepalingen

15.1 De geldigheid of afdwingbaarheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een onderdeel ervan.
15.2 Het niet-aandringen op de naleving van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst door TotalEnergies mag niet worden opgevat als een verzaking hieraan of een beperking van de erin vervatte rechten of plichten.
15.3 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de vrederechter van het 4e kanton van Luik, of aan iedere andere rechtbank die materieel bevoegd is voor het gerechtelijk arrondissement Luik. Residentiële klanten hebben evenwel het recht om het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van hun woonplaats.

Geldig vanaf januari 2022 - Versie 4 - 2021-11-30