Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid - Groep TotalEnergies

 

Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens
Laatste wijziging: 11/10/2018

1) Inleiding gegevensbescherming

Onze teams stellen alles in het werk om u de best mogelijke dienstverlening te bieden. Hiertoe verwerken we bepaalde persoonsgegevens, onder meer om uw 'klantenzone' aan te maken en te beheren, en voor alle diensten die TotalEnergies verstrekt in het kader van onze activiteiten en contractuele verplichtingen. Bij deze gegevensverwerking verbindt TotalEnergies zich ertoe om uw gegevens op vertrouwelijke wijze te verwerken, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

TotalEnergies hecht veel belang aan transparantie en aan de bescherming van persoonsgegevens. We willen u duidelijk en in detail informeren over de manier waarop we uw gegevens verwerken. Daarom beschrijven we in dit document hoe TotalEnergies en zijn dochterondernemingen (hierna ‘Groep TotalEnergies’, ‘TotalEnergies’ of ‘we’) deze gegevens verwerkt, zowel voor de uitvoering van contracten met onze klanten (hierna de ‘Klant’) als voor de toegang en/of inschrijving van personen die nog geen contract hebben gesloten met TotalEnergies (hierna de 'Gebruiker') (hierna allebei samen ‘u’ genoemd). Via dit document willen we u dan ook beter informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens door TotalEnergies worden verzameld, verwerkt, en, in voorkomend geval, doorgegeven aan derden.

Eerst geven we u enkele definities om u te helpen dit document beter te begrijpen:

 • Persoonsgegevens of gegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld: een Klant of een Gebruiker).
 • Identificeerbare natuurlijke persoon’: een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • Betrokkene’: elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking of verwerken’: bewerking of geheel van bewerkingen toegepast op persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Profilering’: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
 • Verwerkingsverantwoordelijke’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In het kader van dit privacybeleid worden TotalEnergies en zijn dochterondernemingen samen als verwerkingsverantwoordelijken beschouwd (cf. artikel 10.1).
 • Verwerker’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Derde’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, maar niet de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Toestemming’: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling (bijvoorbeeld een vakje aanvinken) aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Toezichthoudende autoriteit’: de (Belgische) Gegevensbeschermingsautoriteit waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in artikel 10.3.
 • De ‘Webdiensten’ omvatten de terbeschikkingstelling door TotalEnergies:
  • van een openbare website
  • van een persoonlijke 'klantenzone', toegankelijk via 'Mijn klantenzone' (http://my.totalenergies.be/) op www.totalenergies.be. Bestaande klanten kunnen er op elk moment hun persoonsgegevens raadplegen en/of wijzigen. Bovendien kunnen ze aangepaste aanbiedingen, nieuwsbrieven en nuttige informatie ontvangen voor een optimaal en eenvoudig beheer van hun energieleveringscontract;
 • digitale communicatiemiddelen: chat enz.

2) Welke gegevens verwerken we?

2.1. In het kader van de levering van producten en diensten aangeboden door TotalEnergies

Om gebruik te maken van de producten of diensten die TotalEnergies aanbiedt, moet u eerst een contract sluiten en persoonsgegevens verstrekken aan TotalEnergies. De gegevenstypes die in dat kader verwerkt kunnen worden, zijn met name:

 • identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, geboortedatum, taal, postadres, e-mailadres, gsm-nummer en/of vast telefoonnummer, kopie van de identiteitskaart;
 • facturatiegegevens, zoals facturatieadres, bankrekeningnummer, domiciliëringsopdracht (indien van toepassing);
 • als u al Klant bent bij TotalEnergies: contractgegevens, zoals klantnummer, tarief, product, promotie, contract;
 • gegevens over uw woning, zoals oppervlakte, aantal kamers, elektrische toestellen, fotovoltaïsche zonnepanelen, type verwarmingsketel, isolatieniveau, gezinssamenstelling;
 • gegevens over het energieverbruik, zoals meternummer, EAN-code, meterstanden, verbruiksvolume;
 • communicatie tussen u en TotalEnergies via beschikbare communicatiekanalen, zoals brievenpost, elektronische post, sms en chat;

2.2. In het kader van het gebruik van de website en de apps van TotalEnergies

Wanneer u zich inschrijft voor de Webdiensten aangeboden door TotalEnergies en/of wanneer u ze raadpleegt en/of gebruikt, verzamelt en verwerkt TotalEnergies persoonsgegevens over u. Deze gegevens worden verzameld wanneer u de Webdiensten raadpleegt of zich hiervoor inschrijft via de website www.totalenergies.be en nadien wanneer u deze raadpleegt en/of gebruikt.

Deze informatie wordt automatisch verzameld telkens als een Gebruiker de website raadpleegt: het IP-adres dat u werd toegewezen bij uw verbinding, de datum en het tijdstip waarop u op de website of app aanwezig was, de geraadpleegde pagina's, het type browser dat u gebruikt, het platform en/of besturingssysteem op uw toestel (computer, tablet, smartphone …), de zoekmachine en sleutelwoorden die u gebruikt hebt om de site te vinden.

2.3. Gegevens afkomstig van partners en derden

Soms krijgen we gegevens over u van onze externe partners, zoals de onderaannemers met wie we samenwerken om u een dienst te leveren (onderhoud verwarmingsketel, isolatie, elektrische auto enz.), adverteerders of andere partners die gegevens over u hebben verzameld (filialen van de groep Total, prijsvergelijkers, federaties of organisaties waar u lid van bent enz.). Dergelijke gegevensoverdrachten gebeuren steeds conform de geldende wetgeving.

Het is niet uitgesloten dat we ook openbare gegevens over u verwerken.

2.4. Gegevens van Potentiële Klanten

Indien u een potentiële klant bent die interesse toont in onze producten of diensten, verzamelt TotalEnergies informatie over u, zoals uw voorkeuren of interesses, met als doel onze communicatie met u te personaliseren en beter aan uw behoeften te voldoen. De doelstelling van deze verwerking is dus gericht op het uitvoeren van commerciële prospectieactiviteiten.

Als potentiële klant stemt u expliciet in met deze verwerking door een specifiek vakje aan te vinken. Door dit vakje aan te vinken, machtigt u TotalEnergies om uw informatie te gebruiken om contact met u op te nemen via elektronische middelen (e-mail, SMS, etc.), telefoon of andere communicatiemiddelen.

TotalEnergies verwerkt uw persoonlijke gegevens als potentiële klant alleen met uw specifieke, vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming. Wij informeren u ook dat u te allen tijde het recht heeft om uw toestemming in te trekken, overeenkomstig artikel 5.5 van dit privacybeleid.

De gegevens van potentiële klanten worden door TotalEnergies bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf hun verzameling of het laatste contact van de potentiële klant. Na afloop van deze periode kan TotalEnergies opnieuw contact opnemen met de betrokken persoon om te bepalen of deze al dan niet wenst om commerciële verzoeken te blijven ontvangen.

2.5. Opname van telefoongesprekken

TotalEnergies sluit niet uit dat telefoongesprekken tussen Klanten of Gebruikers en het personeel van TotalEnergies of van zijn verwerkers kunnen worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden, kwaliteitsbewaking, of als bewijs voor commerciële transacties. De persoonsgegevens die we hebben verzameld en/of die u ons hebt meegedeeld, worden opgeslagen in een bestand dat op elk moment wordt beheerd door TotalEnergies en onder zijn verantwoordelijkheid valt.

2.6. Gevoelige gegevens

Over het algemeen geldt dat TotalEnergies geen gevoelige gegevens verwerkt, zoals gegevens over seksuele voorkeur, religieuze of politieke overtuiging, gezondheid of etnische afkomst.

Als u vanwege uw sociale situatie een speciaal tarief geniet, zal TotalEnergies deze informatie verwerken om u een aangepast tarief voor te stellen.

3) Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen door TotalEnergies verzameld en verwerkt worden:

3.1. In het kader van de uitvoering van uw contract

TotalEnergies verwerkt uw gegevens bij afsluiting van een contract voor de levering van producten en diensten aangeboden door TotalEnergies. TotalEnergies gebruikt uw gegevens met name:

 • voor de levering van bestelde producten en diensten;
 • voor de creatie, validering en follow-up van uw klantendossier;
 • bij eventuele gegevensuitwisseling over u met de netbeheerders;
 • bij het opstellen, uitgeven en de eventuele inning van facturen en kredietnota’s;
 • in het kader van het algemene beheer van de klantenrelaties, met name voor de boekhouding, de klantenservice, het versturen van meldingen en het beantwoorden van uw vragen, klachten en communicatie.

3.2. Als we een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te gebruiken

Naast de gegevensverwerking in het kader van de uitvoering van uw contract heeft de groep TotalEnergies, als commerciële bedrijvengroep, een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw contract. Vooraf werd een analyse van elk van die verwerkingen uitgevoerd om het respect van uw privacy te waarborgen. Hieronder vindt u een overzicht van de verwerkingen die steunen op ons gerechtvaardigd belang:

 • TotalEnergies verwerkt uw gegevens in het kader van fraudebestrijding, met name door uw identiteit te controleren bij het sluiten van een contract. Deze controle kan gebeuren in samenwerking met gespecialiseerde partnerorganisaties. Voor deze controle kunnen ook extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.
 • TotalEnergies kan uw gegevens verwerken om zijn belangen te behartigen bij een rechtsgeding, geschil en/of juridische procedure.
 • Uw gegevens kunnen verwerkt worden in het kader van een doorlichting van de bedrijven van de groep TotalEnergies door externe organisaties.
 • TotalEnergies verwerkt uw gegevens voor analysedoeleinden, met name analyse van het gedrag van onze Klanten, analyse van fraudegevallen, risicoanalyse, statistische analyse. Op basis van de resultaten van deze analyses kunnen we onze diensten, ons klantenretentiebeleid en onze rapportering verbeteren.
 • Uw gegevens kunnen gebruikt worden in het kader van ons retentiebeleid, om u bijvoorbeeld een gunstiger tarief aan te bieden dan uw huidige tarief.
 • Uw gegevens worden gebruikt in het kader van de voortdurende bijwerking van onze computersystemen: ze worden gebruikt voor tests die noodzakelijk zijn voor onze IT-ontwikkeling.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de voortdurende evaluatie, verbetering en ontwikkeling van onze systemen, processen en reclamecampagnes, bijvoorbeeld bij simulaties, tevredenheidsenquêtes of analyse van uw navigatiegedrag op onze website.
 • Uw gegevens kunnen verwerkt en overgedragen worden in het kader van een overdracht van uw schuldvorderingen aan een incassobureau.
 • Uw gegevens kunnen aan onze partners worden doorgegeven om ervoor te zorgen dat u communicatie, die van hen uitgaat, niet te zien krijgt (data matching).
 • Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor het optimaliseren van onze zoektocht naar nieuwe Klanten.
 • In het geval van de aanvraag van een offerte of het gebruik van een simulator, kunnen wij uw gegevens verwerken met het doel om u een contract aan te bieden dat past bij uw profiel.
 • In het geval van een onvolledige aanvraag voor een product of dienst kan TotalEnergies u contacteren met de vraag om uw aanvraag te vervolledigen.
 • Via analyses of onderzoeken kunnen uw gegevens gebruikt worden om te bepalen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn en om u gelijkaardige producten aan te bieden als deze die u al hebt.

TotalEnergies stelt de volgende gelijkaardige producten voor:

 • Elektriciteit;
 • Aardgas;
 • Onderhoud van verwarmingsketels;
 • Installatie van verwarmingsketels;
 • Assistentie en herstelling van verwarmingsketels
 • Isolatie;
 • Zonne-energie;
 • Electrische auto’s (en accessoires);
 • Energieopslag;
 • Andere producten en diensten met betrekking tot energie.

3.3. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

TotalEnergies kan uw gegevens verwerken om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Voor diverse wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te verwerken, onder meer in de volgende gevallen:

 • TotalEnergies verwerkt uw gegevens om rapporten en studies te overhandigen op verzoek van de energiemarktregulatoren (CREG, VREG, CWaPE en Brugel).
 • TotalEnergies verwerkt uw gegevens om te antwoorden op vragen van gerechtelijke, economische en fiscale autoriteiten (FOD Justitie, politiediensten, onderzoeksrechter, rechtbanken en gerechtshoven, Ombudsman Energie enz.).
 • Indien nodig verwerkt TotalEnergies uw (potentieel gevoelige) gegevens om u een speciaal tarief toe te kennen vanwege uw sociale situatie.

3.4. Met uw toestemming

In overeenstemming met de geldende reglementering en enkel met uw toestemming kan TotalEnergies uw gegevens gebruiken om:

U kunt uw toestemmingen op elk moment beheren. Meer info over dit recht vindt u in artikel 5.5

 • u commerciële aanbiedingen en communicatie op te sturen over producten en diensten aangeboden door de groep TotalEnergies (groene stroom, aardgas, bijstand, isolatie, onderhoud, reparatie en installatie van verwarmingsketels, elektrische auto’s, onderhoud en installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, producten en diensten van partners, nieuwe producten en diensten);
 • u zijn nieuwsbrief op te sturen;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan andere bedrijven van de groep Total en zijn partners om u commerciële aanbiedingen en communicaties voor te stellen.

4) Worden uw gegevens gedeeld?

4.1. Verkoop van uw gegevens

We garanderen u dat uw gegevens niet aan derden verkocht worden.

4.2. Communicatie van uw gegevens aan verwerkers

De verwerkers met wie we samenwerken, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsregels. Ze mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die wij hun opleggen.

Uw gegevens worden enkel aan onze verwerkers doorgegeven opdat ze een deel van de taken voorzien in dit privacybeleid op zich kunnen nemen.

Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg verwerkt worden door de volgende verwerkers:

 • Onze operationele partners: deze bedrijven helpen TotalEnergies te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen. Ze drukken bijvoorbeeld uw facturen af of beantwoorden telefoons (callcenters).
 • Onze consultants: zelfstandigen die diensten leveren voor rekening van TotalEnergies.
 • Onze partners in het kader van de levering van producten en diensten: deze bedrijven treden op voor rekening van TotalEnergies in het kader van de levering van producten en diensten aangeboden door TotalEnergies. Ze voeren bijvoorbeeld het onderhoud van uw verwarmingsketel uit;
 • Onze marketingpartners: deze bedrijven helpen ons bijvoorbeeld uw gegevens te analyseren, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Het kan ook gaan om bedrijven gespecialiseerd in tevredenheidsenquêtes, marktstudies of deur-aan-deurverkoop.
 • Onze IT-partners: we kunnen een beroep doen op externe bedrijven om onze IT-systemen te ontwikkelen, te verbeteren, te wijzigen of te beveiligen, of om apps, tools, services enz. in het kader van de activiteiten van de groep TotalEnergies ter beschikking te stellen.
 • Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan bedrijven gespecialiseerd in solvabiliteitsonderzoeken.
 • TotalEnergies kan uw gegevens doorgeven aan deurwaarders, advocaten, banken en incassobureaus.

4.3. Communicatie van uw gegevens aan commerciële partners

De commerciële partners met wie we samenwerken, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsregels. Ze mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die wij hun opleggen.

 • Uw gegevens kunnen aan onze partners worden doorgegeven, zodat zij u onze commerciële aanbiedingen kunnen voorstellen via hun communicatiekanalen (bijvoorbeeld: Facebook, Google, Instagram enz.).
 • Enkel met uw toestemming kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan andere bedrijven van de groep Total en zijn partners om u commerciële aanbiedingen en communicatie voor te stellen.

4.4. Andere doorgiftes

 • Bij schuldoverdracht worden bepaalde gegevens ook overgedragen aan de overnemer. Deze laatste krijgt dan de toestemming om de schuld te innen voor eigen rekening.
 • TotalEnergies kan uw gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen vermeld in artikel 3.3;
 • Uw persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met andere leden van de groep Total met het oog op het uitvoeren van analyses of enquêtes.

4.5. Overdracht van gegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte

TotalEnergies geeft uw gegevens enkel door aan niet-leden van de Europese Economische Ruimte (de ‘EER’ omvat naast de lidstaten van de Europese Unie ook IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) als het beschermingsniveau van dat land voldoende hoog is in overeenstemming met of binnen de toegelaten grenzen van de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren door middel van aangepaste contractuele bepalingen.

TotalEnergies kan eveneens uw gegevens overdragen aan andere leden van de groep Total die zich buiten de EER situeren. In het kader hiervan, heeft de groep Total Binding Corporate Rules (Interne bedrijfsregels) afgesloten die de overdracht regelen van persoonsgegevens die oorspronkelijk afstammen vanuit de EU binnen de groep.

5) Welke rechten hebt u?

U hebt diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. TotalEnergies doet het nodige om uw vragen zo snel mogelijk te behandelen, en in ieder geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal vragen en de complexiteit van de vragen.

U beschikt met name over de volgende rechten:

5.1. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken

Als Klant van TotalEnergies kunt u op elk moment uw persoonsgegevens inkijken via uw klantenzone (http://my.totalenergies.be). Sommige gegevens kunnen echter niet rechtstreeks geraadpleegd worden in uw klantenzone. Ze kunnen enkel worden ingekeken op uitdrukkelijk verzoek (bijvoorbeeld: verslag van uw ketelonderhoud).

Als u een voormalige Klant van TotalEnergies bent of u bent geen Klant, kunt u uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://totalenergies.be/nl/particulieren/hulp-en-contact/veelgestelde-vragen of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Naar aanleiding van uw aanvraag tot inzage kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

5.2. U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren

Indien u als Klant van TotalEnergies vaststelt dat een of meer gegevens niet correct zijn, dan kunt u deze rechtstreeks wijzigen in uw klantenzone (http://my.totalenergies.be/). Sommige gegevens (bijvoorbeeld: familienaam of bankrekeningnummer) kunnen niet online gewijzigd worden. De wijziging moet gebeuren door middel van een specifieke aanvraag, zodat we eerst uw identiteit kunnen controleren voor we de wijziging doorvoeren.

Als u een voormalige Klant van TotalEnergies bent of u bent geen Klant, kunt u uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://totalenergies.be/nl/particulieren/hulp-en-contact/veelgestelde-vragen) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Naar aanleiding van uw aanvraag tot corrigeren kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

5.3. U hebt het recht om uw gegevens te laten wissen

Indien u uw gegevens bij TotalEnergies wilt laten wissen, kunt u uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://totalenergies.be/nl/particulieren/hulp-en-contact/veelgestelde-vragen of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Let op: indien u Klant of voormalige Klant van TotalEnergies bent, zijn we verplicht om sommige van uw gegevens te bewaren voor de volgende redenen:

 • Huidige Klanten: we moeten uw gegevens bewaren: (i) voor de goede uitvoering van uw contract, namelijk om u goederen en diensten te kunnen blijven leveren, facturen op te sturen enz.; (ii) om onze wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de bewaring (voornamelijk boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).
 • Voormalige Klanten: we moeten eveneens uw gegevens bewaren: (i) bij een openstaand saldo, namelijk als u nog niet al uw facturen hebt betaald aan TotalEnergies of als wij u nog een bedrag verschuldigd zijn; (ii) om te kunnen antwoorden op vragen of klachten na de beëindiging van het contract; of (iii) om onze wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de bewaring (voornamelijk boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

Uw aanvraag tot wissing kan bijgevolg geweigerd worden indien u momenteel Klant bent bij TotalEnergies of dat de voorbije tien jaar geweest bent.

Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij onder meer uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

Als u uw aanvraag per brief opstuurt, moet deze verplicht ondertekend zijn en een kopie van uw identiteitskaart bevatten. 

5.4. U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen en om deze te laten overdragen naar derden (recht op dataportabiliteit)

Als Klant van TotalEnergies kunt u rechtstreeks via uw klantenzone (https://my.totalenergies.be/) een kopie downloaden van de gegevens die u ons hebt doorgegeven.

Als u een voormalige Klant van TotalEnergies bent of u bent geen Klant, kunt u uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://totalenergies.be/nl/particulieren/hulp-en-contact/veelgestelde-vragen)of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

5.5. U hebt het recht om uw toestemmingen op elk moment te beheren

Als Klant van TotalEnergies kunt u uw voorkeuren met betrekking tot bepaalde verwerkingen van uw gegevens door TotalEnergies eenvoudig rechtstreeks via uw klantenzone (https://my.totalenergies.be/) wijzigen. Dergelijke aanvragen tot wijziging worden onmiddellijk behandeld, maar worden niet noodzakelijk meteen toegepast, als gevolg van technische beperkingen en beperkingen van onze computersystemen.

Als u een voormalige Klant van TotalEnergies bent of u bent geen Klant, kunt u uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://totalenergies.be/nl/particulieren/hulp-en-contact/veelgestelde-vragen) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

U kunt zich ook inschrijven op de lijst om niet meer gebeld te worden via de website https://www.dncm.be/nl/ of om geen ongevraagde reclame te ontvangen per post via de website http://www.robinsonlist.be/.

Voor sommige communicatiekanalen van verwerkers of derden (met name Facebook en Instagram) kunt u uw toestemmingen rechtstreeks beheren via de betrokken website (bijvoorbeeld door uw voorkeuren te wijzigen op deze platformen).

5.6. U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen

U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens inroepen als u zich tegen deze verwerking verzet, de juistheid van de gegevens betwist of van mening bent dat deze verwerking onrechtmatig is.

U kunt uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://totalenergies.be/nl/particulieren/hulp-en-contact/veelgestelde-vragen) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

5.7. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens

 

Sommige verwerkingen van gegevens zijn geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomt. U hebt het recht om zich tegen dergelijke verwerkingen te verzetten, indien u uw aanvraag kunt rechtvaardigen. Let op: uw aanvraag kan geweigerd worden op basis van gerechtvaardigde en dwingende redenen (bijvoorbeeld: fraudebestrijding).

U kunt uw recht uitoefenen door een aanvraag in te dienen via het contactformulier op de website (https://totalenergies.be/nl/particulieren/hulp-en-contact/veelgestelde-vragen) of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.1.

Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

6) Welke beveiligingsmaatregelen passen we toe?

6.1. Technische en organisatorische maatregelen

TotalEnergies neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

TotalEnergies stelt alles in het werk om de nodige maatregelen te nemen om, in de mate van het mogelijke, de volgende situaties te voorkomen:

 • Niet-geautoriseerde toegang tot of wijziging van gegevens. Enkel de personen die in het kader van hun functie geacht worden toegang te hebben tot uw gegevens, hebben er toegang toe.
 • Ongepast gebruik of verspreiding van gegevens.
 • illegale vernietiging of gebeurlijk verlies van gegevens.

Onze systemen worden continu bewaakt om elke aanval van buitenaf (hacking) te voorkomen en te bestrijden.

Alle medewerkers van TotalEnergies die toegang hebben tot deze gegevens, zijn gebonden aan strikte geheimhouding. TotalEnergies kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld bij misbruik van alle of een deel van deze gegevens door derden, ondanks de van kracht zijnde beveiligingsmaatregelen.

6.2. Uw rol

Als Klant of voormalige Klant van TotalEnergies speelt u zelf ook een belangrijke rol bij de bescherming van uw persoonsgegevens. Deel bijvoorbeeld nooit de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw klantenzone met derden. Uw persoonsgegevens zijn immers toegankelijk via uw klantenzone en zouden zo misbruikt kunnen worden.

7) Hoe lang bewaren we uw gegevens?

TotalEnergies bewaart de persoonsgegevens van zijn Klanten en Gebruikers zolang dit nodig is voor de beoogde doelstellingen (cf. punt 3).

En wat betreft de gegevens van potentiële klanten, TotalEnergies bewaart deze gedurende een periode van drie jaar vanaf hun verzameling of vanaf het laatste contact van de potentiële klant.

TotalEnergies kan ook persoonsgegevens bewaren van een voormalige Klant (inactieve Klant):

 • (i) bij een openstaand saldo, namelijk als u nog niet al uw facturen hebt betaald aan TotalEnergies of als wij u nog een bedrag verschuldigd zijn;
 • (ii) om te kunnen antwoorden op vragen of klachten na de beëindiging van het contract;
 • (iii) om onze wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de bewaring van gegevens (voornamelijk boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

8) Cookiebeleid

In dit cookiebeleid vindt u meer informatie over de rol van cookies en het gebruik van cookies op onze website.

8.1. Wat is een cookie?

 

Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat bepaalde informatie bevat, en dat door een website of app wordt opgeslagen op de computer, smartphone of tablet van een gebruiker.

Met cookies kunnen we u niet persoonlijk identificeren. Ze helpen ons wel om uw apparaat te herkennen en een aantal gegevens te verzamelen over het surfgedrag op dat apparaat.

Elke cookie wordt voor een beperkte tijd op uw apparaat opgeslagen. Ze worden op uw apparaat geplaatst en bewaard conform de geldende wetgeving en de instellingen die u hebt gekozen, zoals hierna bepaald in artikel 8.3.

8.2. Welke cookies gebruiken we op onze website en waarom?

We gebruiken verschillende types cookies, om verschillende redenen.

COOKIE

DOELEINDEN

 

FUNCTIONELE COOKIES

 

 

Dit type cookies omvat de cookies die onmisbaar zijn voor het gebruik van onze website of die strikt noodzakelijk zijn om een bepaalde dienst te leveren op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker.

Het verwijderen van deze cookies kan leiden tot navigatieproblemen en wordt dan ook ten stelligste afgeraden.

Deze cookies verzamelen onder meer informatie over uw keuzes en voorkeuren, zodat we u een aangenamere en meer gepersonaliseerde surfervaring kunnen bieden (bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren te onthouden).

 

ANALYTISCHE COOKIES

 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren, onze website beter afstemmen op uw behoeften en hem gebruiksvriendelijker maken.

Deze cookies tonen ons bijvoorbeeld welke pagina’s op de website het meest worden bezocht en helpen ons eventuele problemen tijdens het surfen vast te stellen.

COOKIES OM TE DELEN (SOCIALE MEDIA)

 

Met deze cookies kunt u de inhoud van onze website delen met andere personen via sociale media. Sommige deelknoppen zijn geïntegreerd via apps van derden die deze cookies gebruiken. Dat geldt met name voor de knoppen [‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘Google +’ en ‘Pinterest’].

De socialenetwerksites die een dergelijke deelknop bieden, kunnen u via deze knop identificeren, ook al hebt u deze knop niet gebruikt terwijl u zich op onze website bevond. We nodigen u uit om het privacybeleid van de betrokken socialenetwerksites door te nemen op hun respectievelijke sites, om na te gaan hoe ze de informatie gebruiken die ze verzamelen via dergelijke knoppen niet gebruikt terwijl u zich op onze website bevond. We nodigen u uit om het privacybeleid van die socialenetwerksites door te nemen op hun respectievelijke sites, om na te gaan hoe ze de informatie gebruiken die ze verzamelen via dergelijke knoppen, zoals hierna bepaald in artikel 8.3.

RECLAMECOOKIES

TotalEnergies gebruikt ook cookies en pixels* voor marketingdoeleinden, met name om advertenties te tonen die u mogelijk interesseren, marktonderzoek uit te voeren en de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten.

Het is niet uitgesloten dat we dit type cookies en pixels gebruiken om reclame te tonen op andere websites die u mogelijk bezoekt.

*Bepaalde pagina’s van onze website kunnen ‘pixels’ bevatten. Dit zijn digitale afbeeldingen die gebruikt worden om informatie te verzamelen over uw surfgedrag. Hiermee kunnen we met name zien hoeveel gebruikers onze pagina’s bezocht hebben. Deze pixels verzamelen slechts een beperkt aantal gegevens, zoals het cookienummer, het uur en de datum waarop de pagina werd bezocht en een beschrijving van de pagina waarop de pixel zich bevindt. Onze website kan ook pixels van derden bevatten (waaronder Google en Facebook). De informatie die we zo hebben verzameld, gebruiken we om de doeltreffendheid van onze advertenties te meten en om de reclame op onze website en op andere websites die u bezoekt, beter te personaliseren.

8.3. Hoe stelt u de cookies in?

 

U kunt op elk moment de cookies van onze website verwijderen of deactiveren, ofwel via de instellingen van uw browser, ofwel op de websites van de verschillende derden die cookies installeren.

Gebruikt u verschillende computers, smartphones en/of tablets? Vergeet uw cookievoorkeuren dan niet in te stellen op elk van die apparaten.

Hoe configureert u uw cookies via uw webbrowser?

Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome enz.) heeft zijn eigen configuratiemethode voor cookies. De browsers bieden verschillende mogelijkheden op het vlak van cookie-instellingen. In de meeste gevallen kunt u het opslaan van cookies in uw browser systematisch aanvaarden of weigeren, of geval per geval beslissen of u de installatie van cookies wilt toestaan. Hierna vindt u enkele links naar interessante webpagina’s over de configuratie van cookies in de meest voorkomende webbrowsers:

Wij hebben geen controle over de inhoud van de bovenvermelde pagina’s. Deze links kunnen gewijzigd worden door de verantwoordelijken van de respectievelijke browsers. Voor meer informatie over de procedure voor uw browser kunt u ook terecht op de website: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Hoe configureert u cookies van derden?

Tijdens uw bezoek aan onze website worden naast de door TotalEnergies geïnstalleerde cookies soms ook cookies geïnstalleerd door derden. Hierna vindt u de links naar de websites van deze derden die soms cookies installeren. Daar vindt u meer informatie over deze derden, kunt u hun privacybeleid raadplegen en eventueel kiezen om hun cookies niet te aanvaarden (indien mogelijk). We hebben geen controle over de locatie en inhoud van de pagina’s van deze derden. Als de links niet meer werken, moet u mogelijk de specifieke instructies en informatie zelf opzoeken.

 • Hotjar

deze analytische cookies verzamelen gegevens waarmee we kunnen testen en analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we op een weloverwogen manier beslissen hoe we onze websitebezoekers een betere gebruikerservaring kunnen bieden. U kunt het privacy- en cookiebeleid van Hotjar raadplegen via de volgende links: privacybeleid & cookiebeleid. Als u wilt voorkomen dat Hotjar cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: link

 • Google analytics

deze analytische cookies verzamelen gegevens over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld het aantal websitebezoekers, via welke pagina ze zijn binnengekomen op de website en welke pagina’s ze hebben bezocht. We gebruiken deze informatie voor rapporteringsdoeleinden en om onze website te optimaliseren.

U kunt het privacybeleid van Google analytics raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Als u wilt voorkomen dat Google analytics cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: link

 • Google ads

deze reclamecookies verzamelen gegevens over uw surfgedrag en slaan deze op om u reclame te tonen van producten en diensten binnen uw interessesfeer. Deze reclame kan getoond worden op andere websites of apps. Op basis hiervan kunnen we de doeltreffendheid van ons marketingbeleid en onze campagnes evalueren en optimaliseren. We hebben op geen enkel moment toegang tot de individuele gegevens die deze cookie verzamelt. We kunnen de ingezamelde informatie van deze cookies echter wel als geheel gebruiken, om u via het reclameplatform van Google gelijkaardige en/of aanvullende producten of diensten aan te bieden als deze die u op onze website hebt bekeken.

U kunt het privacybeleid van Google ads raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Als u wilt voorkomen dat Google ads cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: link.

Deze cookies weigeren betekent niet noodzakelijk dat u online minder reclame te zien krijgt. Het beïnvloedt enkel de relevantie van de getoonde reclame voor u.

 • Microsoft

deze reclamecookies verzamelen gegevens over uw surfgedrag en slaan deze op om u reclame te tonen van producten en diensten die passen binnen uw interessesfeer. Deze reclame kan getoond worden op andere websites of apps. Op basis hiervan kunnen we ons marketingbeleid en onze campagnes evalueren en de doeltreffendheid ervan verhogen. We hebben op geen enkel moment toegang tot de individuele gegevens die deze cookies verzamelen. We kunnen de ingezamelde informatie van deze cookies echter wel als geheel gebruiken, om u via het reclameplatform van Microsoft gelijkaardige en/of aanvullende producten of diensten aan te bieden als deze die u op onze website hebt bekeken.

U kunt het privacybeleid van Microsoft raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Als u wilt voorkomen dat Microsoft cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: link.

Deze cookies weigeren betekent niet noodzakelijk dat u online minder reclame te zien krijgt.

Het beïnvloedt enkel de relevantie van de getoonde reclame voor u.

 • Zopim

deze functionele cookies garanderen de correcte werking van de chatfunctie op de TotalEnergies-website.

U kunt het privacybeleid van Zopim raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

 • Facebook

 

deze reclamecookies verzamelen gegevens over uw surfgedrag en slaan deze op om u reclame te tonen van producten en diensten binnen uw interessesfeer. Deze reclame wordt voornamelijk getoond op de Facebook-site, maar kan ook getoond worden op andere aan Facebook gekoppelde websites of apps. We hebben op geen enkel moment toegang tot de individuele gegevens die deze cookies verzamelen. Deze cookies worden samengevoegd. De gegevens kunnen via het reclameplatform van Facebook gebruikt worden om u gelijkaardige en/of aanvullende producten of diensten aan te bieden als deze die u op onze website hebt bekeken. U kunt het privacybeleid van Facebook raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Meer informatie over Facebook-reclame vindt u via de volgende link: link Als u wilt voorkomen dat Facebook cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: link.

Deze cookies weigeren betekent niet noodzakelijk dat u minder reclame te zien krijgt op Facebook.

Het beïnvloedt enkel de relevantie van de getoonde reclame voor u. We doen ons best om de lijst van derden, die mogelijk cookies installeren bij een bezoek aan onze website, up-to-date te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de lijst van derden te allen tijde compleet is.

Configuratie van de functie ‘do-not-track’

 

Sommige browsers beschikken over een ‘do-not-track’-functie. Deze functie laat de websites die u bezoekt weten dat u niet wilt dat uw onlinegedrag wordt bijgehouden. Aangezien er geen gestandaardiseerde methode is om de ‘do-not-track’-instructie te geven aan alle browsers, wordt uw wens mogelijk niet door alle websites die u bezoekt, gerespecteerd.

Verschillende websites begrijpen de ‘do-not-track’-instructie niet en zijn dus niet in staat om passend te reageren en hun gedrag aan te passen.

8.4. Functioneert onze site nog zonder cookies?

 

U kunt onze site steeds bekijken zonder cookies, maar sommige interacties zullen dan niet meer mogelijk zijn. Houd er rekening mee dat elke wijziging van de cookie-instellingen mogelijk uw navigatie en gebruikscomfort op onze website aantast. Door bepaalde cookies te weigeren, in het bijzonder de functionele cookies, kan de werking van bepaalde diensten en apps op de website verstoord worden.

We zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van de weigering van dergelijke cookies.

Zo is er een cookie die de informatie opslaat die u hebt opgegeven in onze simulator. Als u deze cookie deactiveert, verdwijnt deze informatie die u ons hebt doorgegeven telkens als u een nieuwe sessie opent.

9) Wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden aangepast of uitgebreid, bijvoorbeeld in geval van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u dan ook aan om deze pagina geregeld door te nemen.

Laatste wijziging: 11/10/2018

10) Contact

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke

TotalEnergies en zijn dochterondernemingen treden samen op als verwerkingsverantwoordelijken:

 • TotalEnergies Power & Gas Belgium SA
  Rue Saint-Laurent 54
  4000 Luik
  Nr. 0859.655.570 (RPR Luik)
   
 • TotalEnergies Heating Belgium 
  Rue Saint-Laurent 54
  4000 Luik
  Nr. 0567.891.745 (RPR Luik)
   
 • Lampiris Isol nv
  Rue Saint-Laurent 54
  4000 Luik
  Nr. 840.404.040 (RPR Luik)

   
 • Lampiris COOP cvba
  Rue Saint-Laurent 54
  4000 Luik
  Nr. 846.628.569 (RPR Luik)

   
 • Manex nv
  Rue Saint-Laurent 54
  4000 Luik
  Nr. 896.428.864 (RPR Luik)

   
 • TotalEnergies Solutions Belgium SA/NV
  A. Gossetlaan 42A
  1702 Groot-Bijgaarden
  N°0898.566.923 (RPM Bruxelles)

10.2. Verantwoordelijke gegevensbescherming

Bij TotalEnergies is een verantwoordelijke gegevensbescherming aangesteld.
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten? Stuur dan een e-mail naar: [email protected].

10.3. Controleautoriteit

U hebt het recht om gratis klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit, namelijk:

 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Contacthttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact 
Email : contact (at) apd-gba.be 
Websitehttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be