Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

b

B2B

B2B is de afkorting van "Business to Business" en verwijst naar de commerciële relatie tussen bedrijven.

B2C

B2C is de afkorting van "Business to Consumer" en verwijst naar de commerciële relatie van een bedrijf met consumenten.

bankrekening

Een bankrekening is een rekening die door een bank op naam van een particulier of een bedrijf wordt geopend om er geld op te storten en verschillende financiële transacties mee uit te voeren, zoals het betalen van je energiefacturen bijvoorbeeld.

belasting

Een belasting is een heffing welke op grond van hun gezag, door de Staat, de provinciën of de gemeenten verricht wordt op de geldmiddelen van de zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke personen van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en van feitelijke verenigingen of gemeenschappen die op hun grondgebied bestaan of aldaar belangen bezitten, om ze voor de diensten van openbaar nut te gebruiken.

* Bron: www.lokaalbestuur.vlaanderen.be

bemiddelingsprocedure

Een bemiddelingsprocedure kan worden uitgevoerd door de Ombudsdienst voor Energie, die bevoegd is voor de behandeling van alle geschillen tussen de eindafnemer en het elektriciteits- of aardgasbedrijf.
We willen erop wijzen dat, voordat de zaak aan de Ombudsdienst voor Energie wordt voorgelegd, er eerst schriftelijk stappen moeten worden ondernomen bij het energiebedrijf om tot een oplossing te komen.
Als het antwoord van het elektriciteits- of gasbedrijf niet bevredigend is, kan je schriftelijk of per fax contact op nemen met de Ombudsdienst voor Energie of een bezoek brengen aan het kantoor van de Ombudsdienst voor Energie. Klik hier voor meer informatie.

betalingsplan

Met een betalingsplan kan je de betaling van een factuur over meerdere maanden spreiden.

bewindvoerder over de goederen

De bewindvoerder over de goederen is een persoon die door een vrederechter wordt aangesteld om de nodige beslissingen te nemen ter bescherming van iemands goederen of van de persoon zelf, steeds in het belang van die persoon. De bewindvoerder over de goederen vertegenwoordigt de beschermde persoon.

BIC-code

De BIC-code (= Bank Identifier Code) is een internationale identificatiecode voor banken. Elke bank heeft zijn eigen BIC. Deze code wordt gebruikt bij bankverrichtingen zoals elektronische overschrijvingen en directe stortingen.

BIM

BIM is het Franse acroniem voor "begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming" (Bénéficiaire de l'Intervention Majorée). Personen met een BIM-statuut genieten van een betere terugbetaling van hun gezondheidskosten, en betalen dus minder voor doktersbezoeken, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, enz.
Onrechtstreeks geeft het BIM-statuut je ook recht op het sociale energietarief, waardoor je voordelige tarieven op je elektriciteits- en gasfactuur geniet.

biobrandstof

Biobrandstof is een brandstof (vloeibare, vaste of gasvormige brandstof) die een additief, aanvulling of vervanging vormt voor aardolieproducten, verkregen uit materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong, of gewonnen uit afval, voor de energieterugwinning in transport en verwarming.

biogas

Biogas is een gas dat ontstaat door vergisting van organisch materiaal. Het bestaat hoofdzakelijk uit methaan en koolstofdioxide en wordt gebruikt als brandstof voor de productie van warmte en elektriciteit, of als aardgas voor voertuigen of voor injectie in het distributienet.

biomassa

Biomassa is organisch materiaal van plantaardige, dierlijke, bacteriële of schimmelige oorsprong dat als energiebron kan worden gebruikt.

brander

De brander in je ketel is een elektromechanisch element dat warmte produceert door een (gasvormige, vloeibare of vaste) brandstof en een oxidator (gewoonlijk lucht) te mengen. Dit mengsel moet nauwkeurig worden afgesteld om te zorgen voor een optimale verbranding en dus een optimaal rendement.

Brugel

Brugel (= Brussel Gas Elektriciteit) is de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs.

brutoverbruik

Het brutoverbruik is wat het net je als energie levert, in tegenstelling tot injectie, wat overeenkomt met de energie die je zelf aan het net levert (bijvoorbeeld via fotovoltaïsche panelen).

buitenvoeler

Een buitenvoeler is een apparaat dat de verwarmingsinstallatie regelt volgens de wet van het water: de temperatuur van het water in de installatie wordt geregeld volgens de gegevens over de buitentemperatuur die door de buitenvoeler worden verzameld en doorgegeven.

butaan

Butaangas is een koolwaterstof (vloeibaar petroleumgas). Het wordt voornamelijk gebruikt als huishoudbrandstof (fornuis, boiler, bijverwarming...) opgeslagen in gasflessen.