Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens


Laatste wijziging: 11/12/2018

 

Inhoudsopgave

1)   INLEIDING GEGEVENSBESCHERMING

2)   WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

3)   VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

4)   WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

5)   WELKE RECHTEN HEBT U?

6)   WELKE BEVEILIGINGSMAATREGELEN PASSEN WE TOE?

7)   HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

8)   COOKIEBELEID

9)   WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

10)   CONTACT

 

1)    Inleiding gegevensbescherming

Onze teams doen er alles aan om u de best mogelijke dienstverlening te bieden. Hiertoe verwerken we bepaalde van uw persoonsgegevens voor alle noodzakelijke diensten die TotalEnergies verstrekt in het kader van zijn activiteiten en de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. Bij deze gegevensverwerking verbindt TotalEnergies zich ertoe uw gegevens op vertrouwelijke wijze te verwerken, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

 

TotalEnergies hecht groot belang aan transparantie en aan de bescherming van persoonsgegevens. We willen u duidelijk en in detail informeren over de manier waarop we uw gegevens verwerken. Daarom beschrijven we in dit document hoe TotalEnergies en zijn dochterondernemingen (hierna ‘‘TotalEnergies’ of ‘we’) deze informatie verwerkt, zowel voor de uitvoering van contracten met u of uw bedrijf (hierna de ‘Klant’) als voor elke interactie met elke persoon buiten elke contractuele relatie met TotalEnergies om (hierna de 'Gebruiker') (hierna allebei samen ‘u’ genoemd). Via dit document willen we u dan ook beter informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens door TotalEnergies worden verzameld, verwerkt en, in voorkomend geval, doorgegeven aan derden.    

 

Eerst geven we u enkele definities om u te helpen dit document beter te begrijpen:

-    ‘Persoonsgegevens of gegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld: een Klant of een Gebruiker). 
-    ‘Identificeerbare natuurlijke persoon’: een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
-    ‘Betrokkene’: elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
-    ‘Verwerking of verwerken’: bewerking of geheel van bewerkingen toegepast op persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
-    ‘Profilering’: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. 
-    ‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In het kader van dit privacybeleid worden TotalEnergies en zijn dochterondernemingen samen als verwerkingsverantwoordelijken beschouwd (cf. artikel 10.1),
-    ‘Verwerker’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke.
-    ‘Derde’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, maar niet de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
-    ‘Toestemming’: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling (bijvoorbeeld een vakje aanvinken) aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt.
-    ‘Toezichthoudende autoriteit’: de (Belgische) Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in artikel 10.3.
-    De ‘Webdiensten’ omvatten de terbeschikkingstelling door TotalEnergies:
a) van een openbare website;
b) van een persoonlijke 'klantenaccount', toegankelijk via 'Mijn klantenzone' op https://totalenergies.be
c) digitale communicatiemiddelen: chat enz.

 

2)    Welke gegevens verwerken we?

 

2.1.    In het kader van de levering van producten en diensten aangeboden door TotalEnergies aan professionele klanten 

De gegevenstypes die door TotalEnergies verwerkt kunnen worden in het kader van de levering van producten en diensten aan professionele klanten, zijn met name: 
-    uw identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, geboortedatum, taal, professioneel e-mailadres, functie, professioneel gsm-nummer en/of vast telefoonnummer, kopie van de identiteitskaart; 

-    de communicatie tussen u en TotalEnergies via beschikbare communicatiekanalen, zoals brievenpost, elektronische post, sms en chat.

 

2.2.    In het kader van het gebruik van de website en de apps van TotalEnergies 

Wanneer u zich inschrijft voor de Webdiensten aangeboden door TotalEnergies en/of wanneer u ze raadpleegt en/of gebruikt, verzamelen en verwerken we persoonsgegevens over u. Deze gegevens worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de Webdiensten via de website van TotalEnergies en nadien wanneer u deze raadpleegt en/of gebruikt.
De volgende informatie wordt automatisch verzameld telkens als een Gebruiker de website raadpleegt: het IP-adres dat u werd toegewezen bij uw verbinding, de datum en het tijdstip waarop u op de website of app aanwezig was, de geraadpleegde pagina's, het type browser dat u gebruikt, het platform en/of besturingssysteem op uw apparaat (computer, tablet, smartphone …), de zoekmachine en sleutelwoorden die u gebruikt hebt om de site te vinden.

 

2.3.    Gegevens afkomstig van partners en derden

Soms krijgen we gegevens over u van onze externe partners, zoals de onderaannemers met wie we samenwerken om u een dienst te leveren, adverteerders of andere partners die gegevens over u hebben verzameld (dochterondernemingen van TotalEnergies, prijsvergelijkers, federaties of organisaties waarvan u lid bent enz.). Dergelijke gegevensoverdrachten gebeuren steeds conform de geldende wetgeving.
Het is niet uitgesloten dat we ook openbare gegevens over u verwerken. 

 

2.4.    Opname van telefoongesprekken

TotalEnergies sluit niet uit dat telefoongesprekken tussen Klanten of Gebruikers en het personeel van TotalEnergies / TotalEnergies of van de Onderaannemers van TotalEnergies kunnen worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden, kwaliteitsbewaking of als bewijs voor commerciële transacties. De persoonsgegevens die we hebben verzameld en/of die u ons hebt meegedeeld, worden opgeslagen in een bestand dat op elk moment wordt beheerd door TotalEnergies en onder zijn verantwoordelijkheid valt. 

 

3)    Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Uw gegevens kunnen door TotalEnergies verzameld en verwerkt worden:

 

3.1.    In het kader van de uitvoering van uw contract 

TotalEnergies verwerkt uw gegevens bij afsluiting van een contract voor de levering van producten en diensten aangeboden door TotalEnergies. TotalEnergies gebruikt uw gegevens met name: 
-    voor de levering van bestelde producten en diensten;
-    voor de creatie, validering en follow-up van uw klantendossier of van het klantendossier van de onderneming die u vertegenwoordigt;
-    bij het opstellen, uitgeven en eventueel invorderen van facturen en kredietnota’s;
-    in het kader van het algemene beheer van de klantenrelaties, met name voor de boekhouding, de klantenservice, het versturen van meldingen en het beantwoorden van uw vragen, klachten en communicatie.

 

3.2.    Als we een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te gebruiken 

Naast de gegevensverwerking in het kader van de uitvoering van uw contract heeft de TotalEnergies-groep als commerciële bedrijvengroep een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw contract. Vooraf werd een analyse van elk van die verwerkingen uitgevoerd om het respect van uw privacy te waarborgen.  Hieronder vindt u een overzicht van de verwerkingen die gestoeld zijn op ons gerechtvaardigd belang:

-   TotalEnergies verwerkt uw gegevens in het kader van fraudebestrijding. Deze controle kan gebeuren in samenwerking met gespecialiseerde partnerorganisaties. Voor deze controle kunnen ook extra gegevens opgevraagd worden.
-    TotalEnergies kan uw gegevens verwerken om zijn belangen te behartigen bij een rechtsgeding, geschil en/of juridische procedure.
-    Uw gegevens kunnen verwerkt worden in het kader van een doorlichting van de bedrijven van de groep TotalEnergies door externe organisaties.
-   TotalEnergies verwerkt uw gegevens voor analysedoeleinden, met name analyse van het gedrag van Klanten, analyse van fraudegevallen, risicoanalyse en statistische analyse. Op basis van de resultaten van deze analyses kunnen we onze diensten, ons klantenretentiebeleid en onze rapportering verbeteren.
-    Uw gegevens kunnen gebruikt worden in het kader van ons retentiebeleid, om u bijvoorbeeld een gunstiger tarief aan te bieden dan uw huidige tarief.
-    Uw gegevens worden gebruikt in het kader van de voortdurende bijwerking van onze IT-systemen: ze worden gebruikt voor tests die noodzakelijk zijn voor onze IT-ontwikkeling.
-    Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de voortdurende evaluatie, verbetering en ontwikkeling van onze systemen, processen en reclamecampagnes, bijvoorbeeld bij simulaties, tevredenheidsenquêtes of analyse van uw navigatiegedrag op onze website.
-    Uw gegevens kunnen verwerkt en overgedragen worden in het kader van een overdracht van uw schuldvorderingen aan een incassobureau.
-    Uw gegevens kunnen aan onze partners worden doorgegeven om ervoor te zorgen dat u communicatie die van hen uitgaat, niet te zien krijgt (data matching).
-    Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor het optimaliseren van onze prospectie van nieuwe Klanten.
-    In het geval van de aanvraag van een offerte of het gebruik van een simulator, kunnen wij uw gegevens verwerken met als doel u een contract aan te bieden dat past bij uw profiel.
-    In het geval van een onvolledige aanvraag voor een product of dienst kunnen we u contacteren om uw aanvraag te vervolledigen.
-    Op basis van analyses of enquêtes kunnen uw gegevens gebruikt worden om te bepalen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn en om u gelijkaardige producten aan te bieden als deze die u al hebt.

 

TotalEnergies biedt de volgende gelijkaardige producten en diensten aan:

o    Elektriciteit
o    Aardgas
o    Zonne-energie
o    Laadpalen en andere producten met betrekking tot elektrische mobiliteit
o    Flexibele service
o    Energy monitoring
o    Energieopslag
o    Andere producten en diensten met betrekking tot energie aangeboden door TotalEnergies.

 

3.3.    Om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

TotalEnergies kan uw gegevens verwerken om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Voor diverse wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te verwerken, met name in de volgende gevallen: 

-   TotalEnergies kan uw gegevens verwerken om rapporten en studies te overhandigen op verzoek van de energiemarktregulatoren (CREG, VREG, CWaPE en Brugel).
-   TotalEnergies kan uw gegevens verwerken om te antwoorden op vragen van gerechtelijke, economische en fiscale autoriteiten (FOD Justitie, politiediensten, onderzoeksrechter, rechtbanken en gerechtshoven, Ombudsman Energie enz.).

 

3.4.    Met uw toestemming 

In overeenstemming met de geldende reglementering en enkel met uw toestemming kan TotalEnergies uw gegevens gebruiken om: 
-    u commerciële aanbiedingen en communicatie op te sturen over producten en diensten aangeboden door de groep TotalEnergies (elektriciteit, aardgas, zonne-energie, laadpalen en andere producten met betrekking tot elektrische mobiliteit, flexibele service, energy monitoring, energieopslag, andere producten en diensten met betrekking tot energie aangeboden door TotalEnergies);
-    u zijn nieuwsbrief op te sturen;
-    uw persoonsgegevens door te geven aan andere bedrijven van TotalEnergies en zijn partners om u commerciële aanbiedingen en communicatie voor te stellen. 

U kunt uw toestemmingen op elk moment beheren. Meer info over dit recht vindt u in artikel 5.5. 

 

4)    Worden uw gegevens gedeeld?

 

4.1.    Verkoop van uw gegevens

We garanderen u dat uw gegevens niet aan derden verkocht worden. 

 

4.2.    Communicatie van uw gegevens aan onderaannemers 

De onderaannemers met wie we samenwerken, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsregels. Ze mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die wij hun opleggen. 
Uw gegevens worden enkel aan onze onderaannemers doorgegeven opdat ze een deel van de taken voorzien in dit privacybeleid op zich kunnen nemen. 
Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg verwerkt worden door de volgende onderaannemers: 
-    Onze operationele partners: deze bedrijven helpen TotalEnergies te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen. Ze drukken bijvoorbeeld uw facturen af of beantwoorden telefoons (callcenters).
-    Onze consultants: zelfstandigen die diensten leveren voor rekening van TotalEnergies.
-    Onze partners in het kader van de levering van producten en diensten: deze bedrijven treden op voor rekening van TotalEnergies in het kader van de levering van producten en diensten aangeboden door TotalEnergies. Ze voeren bijvoorbeeld de installatie van uw zonnepanelen uit.
-    Onze marketingpartners: deze bedrijven helpen ons bijvoorbeeld uw gegevens te analyseren, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Het kan ook gaan om bedrijven gespecialiseerd in tevredenheidsenquêtes, marktstudies of prospectie.
-    Onze IT-partners: we kunnen een beroep doen op externe bedrijven om onze IT-systemen te ontwikkelen, te verbeteren, te wijzigen of te beveiligen, of om apps, tools, services enz. in het kader van de activiteiten van de groep TotalEnergies ter beschikking te stellen.
-    Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan bedrijven gespecialiseerd in solvabiliteitsonderzoek.
-   TotalEnergies kan uw gegevens doorgeven aan deurwaarders, advocaten, banken en incassobureaus.

 

4.3.    Communicatie van uw gegevens aan commerciële partners


 De commerciële partners met wie we samenwerken, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsregels. Ze mogen uw gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die wij hun opleggen. 
-    Uw gegevens kunnen aan onze partners worden doorgegeven, zodat zij u onze commerciële aanbiedingen kunnen voorstellen via hun communicatiekanalen (bijvoorbeeld: Facebook, Google, Instagram enz.).
-    Enkel met uw toestemming kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan andere bedrijven van TotalEnergies en zijn partners om u commerciële aanbiedingen en communicatie voor te stellen.

 

4.4.    Andere overdrachten

-    Bij schuldoverdracht worden bepaalde gegevens ook overgedragen aan de overnemer. Deze laatste krijgt dan de toestemming om de schuld in te vorderen voor eigen rekening. 
-    TotalEnergies kan uw gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen vermeld in artikel 3.3.
-    Uw persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met andere leden van TotalEnergies met het oog op het uitvoeren van analyses of enquêtes.

 

4.5.    Overdracht van gegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte

TotalEnergies geeft uw gegevens enkel door aan niet-leden van de Europese Economische Ruimte (de EER omvat naast de lidstaten van de Europese Unie ook IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) als het beschermingsniveau van dat land voldoende hoog is in overeenstemming met of binnen de toegelaten grenzen van de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door de gegevensbescherming te verzekeren door middel van aangepaste contractuele bepalingen. 
TotalEnergies kan eveneens uw gegevens overdragen aan bedrijven binnen TotalEnergies die zich buiten de Europese Unie bevinden. In het kader hiervan heeft de groep TotalEnergies Binding Corporate Rules (Interne bedrijfsregels) afgesloten die de overdracht regelen van persoonsgegevens afkomstig uit de Europese Economische Ruimte. 

 

5)    Welke rechten hebt u?

U hebt diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. TotalEnergies doet het nodige om uw vragen zo snel mogelijk te behandelen, en in ieder geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal vragen en de complexiteit van de vragen. 
U beschikt met name over de volgende rechten:

 

5.1.    U hebt het recht om uw gegevens in te kijken

U kunt op elk moment uw persoonsgegevens inkijken door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.2.
Naar aanleiding van uw aanvraag tot inzage kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart.

 

5.2.    U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren

Als u vaststelt dat een of meer gegevens niet correct zijn, dan kunt u deze laten wijzigen. 
U kunt uw recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.2.
Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart.

 

5.3.    U hebt het recht om uw gegevens te laten verwijderen

Indien u uw gegevens bij TotalEnergies wilt laten verwijderen, kunt u uw recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.2.
Uw aanvraag tot het verwijderen van uw gegevens kan geweigerd worden op basis van geldige redenen, zoals het correct uitvoeren van een contract of om de geldende wetgeving na te volgen. 
Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij onder meer uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart.

 

5.4.    U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen en om deze te laten overdragen naar derden (recht op dataportabiliteit)

U kunt een kopie vragen van de gegevens die u ons hebt doorgegeven door een e-mail te sturen naar [email protected]  of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.2.
Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart.

 

5.5.    U hebt het recht om uw toestemmingen op elk moment te beheren

U hebt het recht om de toestemmingen vermeld onder punt 3.4. te wijzigen.
U kunt uw recht uitoefenen via de volgende link: https://totalenergies.be/nl/grote-bedrijven/hulp-en-contact/gb-uw-persoonlijk-contact
Het is mogelijk dat uw aanvraag niet meteen wordt toegepast, als gevolg van technische beperkingen en beperkingen van de computersystemen van TotalEnergies.
Indien u niet gecontacteerd wenst te worden, kunt zich ook inschrijven op de lijst om niet meer gebeld te worden via de site https://www.dncm.be/nl/ of om geen ongevraagde reclame te ontvangen via de site http://www.robinsonlist.be/.
Voor sommige communicatiekanalen van onderaannemers of derden (met name Facebook en Instagram) kunt u uw toestemmingen rechtstreeks beheren via de betrokken website (bijvoorbeeld door uw voorkeuren te wijzigen op deze platformen).  

 

5.6.    U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen

U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens inroepen als u zich tegen deze verwerking verzet, de juistheid van de gegevens betwist of van mening bent dat deze verwerking onrechtmatig is.
U kunt uw recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected]  of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.2.
Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart.

 

5.7.    U hebt het recht om zich te verzetten tegen de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens

Soms verloopt de gegevensverwerking geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomt. U hebt het recht om u tegen dergelijke verwerkingen te verzetten indien u uw aanvraag kunt rechtvaardigen. Let op: uw aanvraag kan geweigerd worden op basis van wettelijke gronden en dwingende redenen (bijvoorbeeld: fraudebestrijding).
U kunt uw recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief te sturen naar het adres vermeld in punt 10.2.
Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart.

 

6)    Welke beveiligingsmaatregelen passen we toe?

 

6.1.    Technische en organisatorische maatregelen

TotalEnergies neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

TotalEnergies doet alles om de nodige maatregelen te nemen om, in de mate van het mogelijke, de volgende situaties te voorkomen: 
-    Niet-geautoriseerde toegang tot of wijziging van gegevens. Enkel de personen die in het kader van hun functie geacht worden toegang te hebben tot uw gegevens, hebben er toegang toe.
-    Ongepast gebruik of verspreiding van gegevens. 
-    illegale vernietiging of gebeurlijk verlies van gegevens. 

 

Onze systemen worden continu bewaakt om elke aanval van buitenaf (hacking) te voorkomen en te bestrijden. 
Alle medewerkers van TotalEnergies die toegang hebben tot deze gegevens, zijn gebonden aan strikte geheimhouding. TotalEnergies kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld bij misbruik van alle of een deel van deze gegevens door derden ondanks de van kracht zijnde beveiligingsmaatregelen. 

 

6.2.    Uw rol

Als Klant of voormalige Klant van TotalEnergies speelt u zelf ook een belangrijke rol bij de bescherming van uw persoonsgegevens. Deel bijvoorbeeld nooit de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw klantenzone met derden. Uw persoonsgegevens zijn immers toegankelijk via uw klantenzone en zouden zo misbruikt kunnen worden.  

 

7)    Hoe lang bewaren we uw gegevens?

TotalEnergies bewaart de persoonsgegevens van zijn Klanten en Gebruikers zolang dit nodig is voor de beoogde doelstellingen (cf. punt 3). 

TotalEnergies kan ook persoonsgegevens bewaren van een voormalige Klant (inactieve Klant): 
(i)    bij een openstaand saldo, namelijk als u nog niet al uw facturen hebt betaald aan TotalEnergies of als wij u nog een bedrag verschuldigd zijn; 
(ii)    om te kunnen antwoorden op vragen of klachten na de beëindiging van het contract; 
(iii)    om onze wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de bewaring (voornamelijk boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

 

8)    Cookiebeleid

In dit cookiebeleid vindt u meer informatie over de rol van cookies en het gebruik van cookies op onze website.

 

8.1.    Wat is een cookie?

Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat bepaalde informatie bevat, en dat door een website of app wordt opgeslagen op de computer, smartphone of tablet van een gebruiker. 
Met cookies kunnen we u niet persoonlijk identificeren. Ze helpen ons wel om uw apparaat te herkennen en een aantal gegevens te verzamelen over het surfgedrag op dat apparaat. 
Elke cookie wordt voor een beperkte tijd op uw apparaat opgeslagen. Ze worden op uw apparaat geplaatst en bewaard conform de geldende wetgeving en de instellingen die u hebt gekozen, zoals hierna bepaald in artikel 8.3.

 

8.2.    Welke cookies gebruiken we op onze website en waarom?

We gebruiken verschillende types cookies, om verschillende redenen.

 

FUNCTIONELE COOKIES

Dit type cookies omvat de cookies die onmisbaar zijn voor het gebruik van onze website of die strikt noodzakelijk zijn om een bepaalde dienst te leveren op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker.
Het verwijderen van deze cookies kan leiden tot navigatieproblemen en wordt dan ook ten stelligste afgeraden.
Deze cookies verzamelen onder meer informatie over uw keuzes en voorkeuren, zodat we u een aangenamere en meer gepersonaliseerde surfervaring kunnen bieden (bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren te onthouden).

 

ANALYTISCHE COOKIES

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren, onze website beter afstemmen op uw behoeften en hem gebruiksvriendelijker maken. 
Deze cookies tonen ons bijvoorbeeld welke pagina’s op de website het meest worden bezocht en helpen ons eventuele problemen tijdens het surfen vast te stellen. 

 

COOKIES OM TE DELEN (SOCIALE MEDIA)

Deze cookies maken interactie mogelijk tussen de sociale media netwerken en onze website. Met deze cookies kunt u met name de inhoud van onze website delen met anderen via sociale media. Sommige deelknoppen zijn geïntegreerd via apps van derden, die daarvoor gebruikmaken van dit type cookies. Dat geldt met name voor de knoppen [‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘Google +’ en ‘Pinterest’].
De socialenetwerksites die een dergelijke deelknop aanbieden, kunnen u via deze knop identificeren, ook al hebt u deze knop niet gebruikt terwijl u zich op onze website bevond. We nodigen u uit om het privacybeleid van die socialenetwerksites door te nemen op hun respectievelijke sites, om na te gaan hoe ze de informatie gebruiken die ze verzamelen via dergelijke knoppen, zoals hierna bepaald in artikel 8.3. 

 

RECLAMECOOKIES    

TotalEnergies gebruikt ook cookies en pixels* voor marketingdoeleinden, met name om advertenties te tonen die u mogelijk interesseren, marktonderzoek uit te voeren en de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten.
Het is niet uitgesloten dat we dit type cookies en pixels gebruiken om reclame te tonen op andere websites die u mogelijk bezoekt.

*Bepaalde pagina’s van onze website kunnen ‘pixels’ bevatten. Dit zijn digitale afbeeldingen die gebruikt worden om informatie te verzamelen over uw surfgedrag. Hiermee kunnen we met name zien hoeveel gebruikers onze pagina’s bezocht hebben. Deze pixels verzamelen slechts een beperkt aantal gegevens, zoals het cookienummer, het uur en de datum waarop de pagina werd bezocht en een beschrijving van de pagina waarop de pixel zich bevindt. Onze website kan ook pixels van derden bevatten (waaronder Google en Facebook). De informatie die we zo hebben verzameld, gebruiken we om de doeltreffendheid van onze advertenties te meten en om de reclame op onze website en op andere websites die u bezoekt, beter te personaliseren.

 

8.3.    Hoe stelt u uw cookies in?

U kunt op elk moment de cookies van onze website verwijderen of deactiveren, ofwel via de instellingen van uw browser, ofwel op de websites van de verschillende derden die cookies installeren.
Gebruikt u verschillende computers, smartphones en/of tablets? Vergeet uw cookievoorkeuren dan niet in te stellen op elk van die apparaten.

 

Hoe configureert u uw cookies via uw webbrowser?

Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome enz.) heeft zijn eigen configuratiemethode voor cookies. De browsers bieden verschillende mogelijkheden op het vlak van cookie-instellingen. In de meeste gevallen kunt u het opslaan van cookies in uw browser systematisch aanvaarden of weigeren, of geval per geval beslissen of u de installatie van cookies wilt toestaan.

Hierna vindt u enkele links naar interessante webpagina’s over de configuratie van cookies in de meest voorkomende webbrowsers:
•    Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explore…
•    Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-priva…
•    Apple Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
•    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
•    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-v…
•    Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Wij hebben geen controle over de inhoud van de bovenvermelde pagina’s. Deze links kunnen gewijzigd worden door de verantwoordelijken van de respectievelijke browsers.
Voor meer informatie over de procedure voor uw browser kunt u ook terecht op de website:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

 

Hoe configureert u cookies van derden? 

Tijdens uw bezoek aan onze website worden naast de door TotalEnergies geïnstalleerde cookies soms ook cookies geïnstalleerd door derden. 
Hierna vindt u de links naar de websites van deze derden die soms cookies installeren. Daar vindt u meer informatie over deze derden, kunt u hun privacybeleid raadplegen en eventueel kiezen om hun cookies niet te aanvaarden (indien mogelijk). We hebben geen controle over de locatie en inhoud van de pagina’s van deze derden. Als de links niet meer werken, moet u mogelijk de specifieke instructies en informatie zelf opzoeken.
•    Hotjar: deze analytische cookies verzamelen gegevens waarmee we kunnen testen en analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we op een weloverwogen manier beslissen hoe we onze websitebezoekers een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

U kunt het privacy- en cookiebeleid van Hotjar raadplegen via de volgende links: privacybeleid cookiebeleid.

Als u wilt voorkomen dat Hotjar cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out .

•    VWO: deze analytische cookies worden gebruikt voor tests en om het pad van de gebruiker op onze website te analyseren, met als doel onze website te optimaliseren.

U kunt het privacybeleid van VWO raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Als u wilt voorkomen dat VWO cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: https://vwo.com/opt-out/  .

•    Google analytics: deze analytische cookies verzamelen gegevens over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld het aantal websitebezoekers, via welke pagina ze zijn binnengekomen op de website en welke pagina’s ze hebben bezocht. We gebruiken deze informatie voor rapporteringsdoeleinden en om onze website te optimaliseren. 

U kunt het privacybeleid van Google analytics raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Als u wilt voorkomen dat Google analytics cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

•    Google ads: deze reclamecookies verzamelen gegevens over uw surfgedrag en slaan deze op om u reclame te tonen van producten en diensten binnen uw interessesfeer. Deze reclame kan getoond worden op andere websites of apps. Op basis hiervan kunnen we de doeltreffendheid van ons marketingbeleid en onze campagnes evalueren en optimaliseren. We hebben op geen enkel moment toegang tot de individuele gegevens die deze cookie verzamelt. We kunnen de ingezamelde informatie van deze cookies echter wel als geheel gebruiken, om u via het reclameplatform van Google gelijkaardige en/of aanvullende producten of diensten aan te bieden als deze die u op onze website hebt bekeken.

U kunt het privacybeleid van Google ads raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Als u wilt voorkomen dat Google ads cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: https://support.google.com/accounts/answer/2662922?p=adssettings_ext&hl=nl-GB&visit_id=636727886574733199-2432668941&rd=1#stop_goog_p13n . Deze cookies weigeren betekent niet noodzakelijk dat u online minder reclame te zien krijgt. Het beïnvloedt enkel de relevantie van de getoonde reclame voor u.

•    Microsoft: deze reclamecookies verzamelen gegevens over uw surfgedrag en slaan deze op om u reclame te tonen van producten en diensten die passen binnen uw interessesfeer. Deze reclame kan getoond worden op andere websites of apps. Op basis hiervan kunnen we ons marketingbeleid en onze campagnes evalueren en de doeltreffendheid ervan verhogen. We hebben op geen enkel moment toegang tot de individuele gegevens die deze cookies verzamelen. We kunnen de ingezamelde informatie van deze cookies echter wel als geheel gebruiken, om u via het reclameplatform van Microsoft gelijkaardige en/of aanvullende producten of diensten aan te bieden als deze die u op onze website hebt bekeken.

U kunt het privacybeleid van Microsoft raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Als u wilt voorkomen dat Microsoft cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL . Deze cookies weigeren betekent niet noodzakelijk dat u online minder reclame te zien krijgt. Het beïnvloedt enkel de relevantie van de getoonde reclame voor u.

•    Zopim: deze functionele cookies garanderen de correcte werking van de chatfunctie op de TotalEnergies-website. 

U kunt het privacybeleid van Zopim raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

•    Facebook: deze reclamecookies verzamelen gegevens over uw surfgedrag en slaan deze op om u reclame te tonen van producten en diensten binnen uw interessesfeer. Deze reclame wordt voornamelijk getoond op de Facebook-site, maar kan ook getoond worden op andere aan Facebook gekoppelde websites of apps. We hebben op geen enkel moment toegang tot de individuele gegevens die deze cookies verzamelen. Deze cookies worden samengevoegd. De gegevens kunnen via het reclameplatform van Facebook gebruikt worden om u gelijkaardige en/of aanvullende producten of diensten aan te bieden als deze die u op onze website hebt bekeken.

U kunt het privacybeleid van Facebook raadplegen via de volgende link: privacybeleid. Meer informatie over Facebook-reclame vindt u via de volgende link: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences 

Als u wilt voorkomen dat Facebook cookies installeert, raadpleeg dan de volgende link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_scr… . Deze cookies weigeren betekent niet noodzakelijk dat u minder reclame te zien krijgt op Facebook. Het beïnvloedt enkel de relevantie van de getoonde reclame voor u.

 

We doen ons best om de lijst van derden, die mogelijk cookies installeren bij een bezoek aan onze website, up-to-date te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de lijst van derden te allen tijde compleet is.    

 

Configuratie van de functie ‘do-not-track’

Sommige browsers beschikken over een ‘do-not-track’-functie. Deze functie laat de websites die u bezoekt weten dat u niet wilt dat uw onlinegedrag wordt bijgehouden. Aangezien er geen gestandaardiseerde methode is om de ‘do-not-track’-instructie te geven aan alle browsers, wordt uw wens mogelijk niet door alle websites die u bezoekt, gerespecteerd. Verschillende websites begrijpen de ‘do-not-track’-instructie niet en zijn dus niet in staat om passend te reageren en hun gedrag aan te passen.

 

8.4.    Functioneert onze site nog zonder cookies? 

U kunt onze site steeds bekijken zonder cookies, maar sommige interacties zullen dan niet meer mogelijk zijn. Houd er rekening mee dat elke wijziging van de cookie-instellingen mogelijk uw navigatie en gebruikscomfort op onze website aantast. Door bepaalde cookies te weigeren, in het bijzonder de functionele cookies, kan de werking van bepaalde diensten en apps op de website verstoord worden. 
We zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van de weigering van dergelijke cookies. 
Zo is er een cookie die de informatie opslaat die u hebt opgegeven in onze simulator. Als u deze cookie deactiveert, verdwijnt deze informatie die u ons hebt doorgegeven telkens als u een nieuwe sessie opent. 

 

9)    Wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden aangepast of uitgebreid, bijvoorbeeld in geval van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u dan ook aan om deze pagina geregeld door te nemen.
Laatste wijziging: 11.12.2018

 

10)    Contact

 

10.1.    Verwerkingsverantwoordelijke

TotaEnergies en zijn dochterondernemingen treden samen op als verwerkingsverantwoordelijken: 

-    TotalEnergies nv
Rue Saint-Laurent 54
4000 Luik
Nr. 0859.655.570 (RPR Luik)

-    LAMPIRIS TECH nv
Rue Saint-Laurent 54
4000 Luik
Nr. 0567.891.745 (RPR Luik)

-    Lampiris-Isol nv
Rue Saint-Laurent 54
4000 Luik
Nr. 840.404.040 (RPR Luik)

-    Lampiris Coop cvba
Rue Saint-Laurent 54
4000 Luik
Nr. 846.628.569 (RPR Luik)

-    Manex nv
Rue Saint-Laurent 54
4000 Luik
Nr. 896.428.864 (RPR Luik)

-    TotalEnergies Solutions nv 
Anneessensplein 2A
1000 Brussel
Nr. 898.566.923 (RPM Brussel)

 

10.2.    Verantwoordelijke gegevensbescherming 

Bij TotalEnergies is een Verantwoordelijke Gegevensbescherming aangesteld. 
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]

U kunt ook een brief sturen naar: 
TotalEnergies NV
T.a.v. de Verantwoordelijke Gegevensbescherming
Rue Saint-Laurent 54
4000 Luik

 

10.3.    Controleautoriteit

U hebt het recht om gratis klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit, namelijk: 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Contacthttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact 
E-mail: contact (at) apd-gba.be 
Websitehttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be