Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke vermeldingen

Welkom op de website van TotalEnergies (de 'website'). Door u aan te melden of door onze website te gebruiken, bevestigt u deze algemene gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, zonder enige beperking of voorbehoud. Opgelet: als u andere websites van de groep TotalEnergies bezoekt, gelden daarvoor andere algemene voorwaarden en charters inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij raden u aan die te raadplegen.

1. Identiteit 

Uitgever van de website (hierna de 'Vennootschap'):
TotalEnergies nv
Rue Saint-Laurent 54
4000 Luik (België)
E-mail:[email protected] 
Ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0859.655.570

De vennootschappen van de groep TotalEnergies hebben hun eigen wettelijke bestaansbasis en hun eigen autonome rechtspersoonlijkheid. De Vennootschap die deze website tot stand heeft gebracht, maakt deel uit van de groep TotalEnergies. De begrippen 'TotalEnergies' en 'de groep TotalEnergies' worden soms om praktische redenen gebruikt, en verwijzen dan in het algemeen naar TotalEnergies nv (de holdingmaatschappij) en/of haar dochterondernemingen. Tenzij anders aangegeven, verwijzen de begrippen 'wij', 'ons' en 'onze' naar de Vennootschap of naar een andere vennootschap van de groep TotalEnergies in het algemeen. Uit het eenvoudige gebruik van deze uitdrukkingen mag geenszins worden afgeleid dat TotalEnergies nv of een van haar dochterondernemingen betrokken is bij de bedrijfsactiviteiten of het beheer van een andere vennootschap van de groep TotalEnergies.

2. Informatie over de activiteiten

De Vennootschap heeft deze website online geplaatst om bepaalde activiteiten van de Vennootschap, en in voorkomend geval andere activiteiten van de groep TotalEnergies, voor te stellen. Deze verstrekte informatie is van algemene aard en er wordt niet gegarandeerd dat ze geschikt is voor een welbepaald doel. De Vennootschap kan deze informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en actualiseren.

3. Intellectuele eigendommen

3.1. Principe. Alle informatie of documenten (teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, databases, geluid, foto's, knowhow, vermelde producten) op de website, en alle elementen die voor de website zijn gemaakt, evenals de algemene structuur van de website, zijn eigendom van de Vennootschap of de groep TotalEnergies, of zijn onderworpen aan rechten op gebruik, reproductie en representatie die aan deze laatste zijn verleend. Deze informatie, documenten of elementen vallen onder de wetgeving ter bescherming van het auteursrecht zodra ze op deze website ter beschikking worden gesteld van het publiek. Wat intellectuele-eigendomsrechten betreft, wordt aan niemand enige vergunning of enig ander recht verleend, behalve het recht om de website te raadplegen. De documenten van de website mogen uitsluitend ter informatie voor persoonlijke en privédoeleinden worden gereproduceerd. Het is uitdrukkelijk verboden om kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, te reproduceren of te gebruiken. Daarvoor moet de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Vennootschap zijn verkregen. Bij toegestane reproductie van de informatie op deze website moeten steeds de juiste bron en eigenaar worden vermeld.

3.2. Onderscheidende tekens. Tenzij anders vermeld, zijn de handelsnamen, logo's, producten en merken die op deze website worden vermeld, eigendom van de Vennootschap of de groep TotalEnergies, of zijn ze onderworpen aan rechten op gebruik, reproductie of representatie die aan hen zijn toegekend. Ze mogen alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

3.3. Databases. De eventuele databases die te uwer beschikking worden gesteld, zijn eigendom van de Vennootschap. U mag geen kwalitatief of kwantitatief aanzienlijk deel van de databases gebruiken of hergebruiken, ook niet voor privédoeleinden.

4. Verbintenis van de gebruiker

4.1. Elke gebruiker van de website die informatie verstrekt, verleent de Vennootschap alle overdraagbare rechten in verband met deze informatie, en geeft de Vennootschap de toestemming om ze te gebruiken. De informatie die aldus door de gebruikers wordt verstrekt, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Als de verstrekte informatie echter persoonsgegevens bevat in de zin van het toepasselijke recht, dan worden deze verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid dat geldt voor deze website.

4.2. Elke gebruiker van de website verklaart deze algemene gebruiksvoorwaarden en de geldende wetgeving na te leven, en in het bijzonder:

  • over de vereiste bevoegdheid en middelen te beschikken om de website te raadplegen en te gebruiken;
  • te hebben gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virus bevat en zich in perfecte staat bevindt;
  • de Vennootschap en haar partners in voorkomend geval het recht te verlenen om de verstrekte informatie (behalve persoonsgegevens) op welke manier dan ook te gebruiken;
  • de toegangscodes en wachtwoorden die de Vennootschap kan bezorgen om toegang te krijgen tot bepaalde rubrieken, geheim te houden, en bijgevolg verantwoordelijk te zijn voor het gebruik en de veiligheid daarvan. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website op te schorten in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van deze toegang.

5. Hyperlinks

5.1. Activering van koppelingen. De Vennootschap wijst formeel elke aansprakelijkheid af over de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen via koppelingen. Deze koppelingen worden aangeboden aan de gebruikers van deze website. Raadpleeg de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiesbeleid van deze websites om een beter inzicht te krijgen in hun praktijken. De beslissing om deze koppelingen te activeren, ligt uitsluitend bij de gebruikers van de website. De Vennootschap kan een koppeling op de website op elk moment wijzigen of verwijderen.

5.2. Toestemming voor koppelingen. Als u een hyperlink wenst te maken die naar deze website verwijst, dient u vooraf de schriftelijke toestemming van de Vennootschap te verkrijgen, via de contactgegevens die aan het einde van dit document zijn vermeld.

6. Disclaimers

6.1. De informatie en aanbevelingen die op deze website beschikbaar zijn (de 'Informatie'), worden te goeder trouw aangeboden. Ze worden geacht correct te zijn op het moment waarop ze op de website worden gepubliceerd. De Vennootschap garandeert echter niet de volledigheid en de juistheid van deze Informatie. U aanvaardt volledig de risico's die gepaard gaan met de geloofwaardigheid die u aan deze Informatie hecht. U ontvangt deze Informatie op voorwaarde dat u of enige andere persoon die ze ontvangt, het belang van deze Informatie voor een precieze doelstelling kan vaststellen alvorens ze te gebruiken. In geen geval zal de Vennootschap aansprakelijk zijn voor schade die mogelijk voortvloeit uit de geloofwaardigheid die aan deze Informatie wordt gehecht of uit het gebruik van de Informatie. Deze Informatie mag niet worden beschouwd als een aanbeveling voor het gebruik van informatie, producten, procedures, apparatuur of formules die in strijd zouden zijn met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd merk.  De Vennootschap wijst elke uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid af als het gebruik van deze Informatie in strijd zou zijn met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd merk.

De Vennootschap, en elke vennootschap van de groep TotalEnergies, verwerpt categoriek elke interpretatie die de inhoud van haar websites zou gelijkstellen met aankoopaanbiedingen of aansporingen om aandelen of andere, al dan niet beursgenoteerde effecten van de Vennootschap of van enige andere vennootschap van de groep TotalEnergies, te kopen. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie geboden over de verhandelbaarheid van de verstrekte Informatie, over haar geschiktheid voor een bepaald doel, of over de producten waarnaar in deze Informatie wordt verwezen. In geen geval verbindt de Vennootschap zich ertoe om de Informatie die op het internet of op haar webservers wordt verspreid, bij te werken of te corrigeren. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar websites op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

6.2. De documenten die op deze website worden gepresenteerd, kunnen toekomstgerichte informatie over de groep bevatten (met name doelstellingen en trends), evenals toekomstgerichte verklaringen (forward-looking statements) in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, in het bijzonder over de financiële toestand, de bedrijfsresultaten, de activiteiten en de industriële strategie van TotalEnergies. Deze gegevens vertegenwoordigen geen prognoses in de zin van de Europese Verordening nr. 809/2004.

De toekomstgerichte informatie en verklaringen in deze documenten zijn gebaseerd op economische gegevens en veronderstellingen die zijn geformuleerd in een welbepaald reglementair, competitief en economisch klimaat. Ze kunnen in de toekomst onjuist blijken en zijn afhankelijk van risicofactoren die kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke en de beoogde resultaten, zoals met name wisselkoersschommelingen, de prijs van aardolieproducten, het vermogen om kostenverlagingen of efficiëntiewinsten te realiseren zonder de activiteiten te verstoren, overwegingen van milieureglementen en algemene financiële en economische omstandigheden. Ook is bepaalde financiële informatie gebaseerd op schattingen, in het bijzonder bij de beoordeling van de realiseerbare waarde van activa en de bedragen van eventuele afschrijvingen van activa.

TotalEnergies, noch enige van haar dochterondernemingen, verbindt zich ertoe of aanvaardt enige verantwoordelijkheid ten aanzien van beleggers of andere betrokken partijen om de toekomstgerichte verklaringen en informatie, de trends of de doelstellingen die in deze documenten zijn beschreven, volledig of gedeeltelijk te actualiseren of te herzien, in het bijzonder in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen. Aanvullende informatie over de factoren, de risico's en de onzekerheden die een invloed kunnen hebben op de financiële resultaten of de activiteiten van de groep kunnen overigens worden geraadpleegd in de recentste versie van het referentiedocument dat de Vennootschap heeft ingediend bij de Franse Autorité des marchés financiers, en van het Form 20-F dat de Vennootschap heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC').

6.3. De Vennootschap garandeert niet, zonder dat deze lijst uitputtend is, dat de website zonder onderbreking werkt en dat de servers die toegang tot de website verlenen en/of de externe websites waarnaar hyperlinks verwijzen, geen virus bevatten.

7. Bijgewerkte versies van de gebruiksvoorwaarden van de website en toepasselijk recht

De Vennootschap kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment bijwerken. U wordt dan ook verzocht om de laatste geldende gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luik.

8. Contactgegevens

Voor vragen over de gebruiksvoorwaarden van de website kunt u per e-mail contact met ons opnemen via het contactformulier, of per post op het volgende adres:

TOTALENERGIES nv
Rue Saint-Laurent 54
4000 Luik (België)