Overslaan en naar de inhoud gaan

Zonnepanelen geïnstalleerd, maar mijn beroepsactiviteit wordt stopgezet. Welke gevolgen ?

Wat zijn de fiscale gevolgen als ik mijn beroepsactiviteit verplaats nadat ik zonnepanelen heb gelegd op het dak van mijn bedrijf?

De fiscale regels zijn verschillend voor een natuurlijke persoon en een vennootschap.

De twee scenario’s onder de loep:

 • U bent een natuurlijk persoon: in dat geval stopt u met het gebruiken van de zonnepanelen voor professionele doeleinden.
  Bijgevolg zijn afschrijvingen voor de aankoop van de zonnepanelen niet meer toegestaan en kan u ze niet meer inbrengen als beroepskosten.
 • U bent een vennootschap: in dat geval zijn er verschillende scenario’s mogelijk. De vennootschap kan naar keuze:
  • de zonnepanelen verkopen aan de zaakvoerder
   In dat geval zal de vennootschap het doorverkopen van de panelen factureren. De eventuele meerwaarde op het moment van de verkoop wordt belast bij de vennootschapsbelastingen, een eventueel waardeverlies is aftrekbaar.
    
  • de zonnepanelen kosteloos overdragen aan de zaakvoerder
   Het bedrijf zal een uitzonderlijke afschrijving moeten betalen (niet aftrekbaar als beroepskosten) voor de resterende boekhoudkundige waarde van de zonnepanelen.
   Het wordt bovendien geacht een voordeel alle aard te hebben toegekend voor de reële waarde (d.w.z. de aankoopprijs, rekening houden met een waardevermindering) van de panelen op het moment van de overdracht. Dit voordeel alle aard is belastbaar als vergoeding voor de bedrijfsleider en moet naar behoren worden opgenomen in de belastingformulieren en de samenvattende aangifte.
    
  • de zonnepanelen in het vermogen houden voor de energiebehoeften van de bedrijfsleider
   In dat geval worden de zonnepanelen nog steeds afgeschreven volgens hetzelfde ritme.
   De vennootschap zal echter geacht worden een voordeel alle aard toe te kennen van 100% van het elektriciteitsverbruik.
   Dat voordeel alle aard is belastbaar voor de bedrijfsleider voor de reële waarde die het voordeel voor hem vertegenwoordigt.

Wat de btw betreft, variëren de gevolgen naargelang de zonnepanelen al dan niet definitief het economisch vermogen van de belastingplichtige (natuurlijk persoon of vennootschap) verlaten.

 • Als de zonnepanelen het economisch vermogen van de belastingplichtige verlaten, moet een inhouding worden opgelegd (WBTW, art. 12, § 1er, 1er al., 1° en 2°). Die inhouding wordt fictief beschouwd als een levering van goederen aan zichzelf.
  Die fictieve levering impliceert dat de btw betaald moet worden aan de schatkist op de aankoopprijs van de zonnepanelen zoals geschat op het moment van de inhouding.
   
 • Als de zonnepanelen in het economisch vermogen van de belastingplichtige blijft, moet de correctie van de initieel afgetrokken btw gebeuren via het herzieningsmechanisme. Die herziening wordt uitgevoerd voor een vijfde of een vijftiende voor elk jaar waarin een verandering van professionele bezigheid zich voordoet, naargelang de zonnepanelen als roerend of onroerend goed beschouwd worden.

Volgens het vermeerderingsprincipe worden de zonnepanelen op het dak van het gebouw bezit van de eigenaar van het gebouw.

ls de belastingplichtige eigenaar blijft van dit gebouw (of er een reëel recht op behoudt), hebben de panelen in principe zijn eigendom niet verlaten en de oorspronkelijk afgetrokken btw moet dan gecorrigeerd worden via het herzieningsmechanisme.
Is de belastingplichtige echter geen eigenaar van het gebouw, komen de panelen in het bezit van de eigenaar zodra de belastingplichtige zijn huurcontract beëindigd heeft.

​​​​​​​In dat geval hebben de zonnepanelen zijn vermogen definitief verlaten en moet de correctie van de oorspronkelijk afgetrokken btw gebeuren via het inhoudingsmechanisme.

Nog steeds hulp nodig?